Êáôá÷þñçóç ôýðïõ Virtal Advanced
Ôßôëïò Åôáéñßáò : VALENTINO MUSIC ENTERTAINMENT
 
Õðåýèõíïò :VALENTINO BEIKOF
Äéåýèõíóç :ÔÅÑØÉÈÅÁÓ 33
Ðüëç :ÁÃÉÁ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ
Íïìüò :ÁÔÔÉÊÇ
Ô.Ê. : 15341
ÔçëÝöùíï : 210 6517348
Fax : 6540464
GPS W/Point : 
Å-mail :  info@valentino-music.com
URL : http://www.vme.gr
Êáôçãïñßá : ÄÉÓÊÏÃÑÁÖÉÊÅÓ ÅÔÁÉÑÉÅÓ
ÐåñéãñáöÞ:
RECORD COMPANY – PROFESSIONAL SOUND & STUDIO SYSTEMS RECORDING,RADIO,T.V.BROADCASTING & CINEMA EQUIPMENT – ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS, CD EDITING & MASTERING, RECORDING/P.A. EQUIPMENT – SOUNDTRACKS & INCIDENTAL MUSIC – MODERN & CLASSIC ORCHESTRATIONS – VALENTINO STUDIOS – DIGITAL MASTERING – INTERNATIONAL ARTISTIC AGENCY – CONCERT PRESENTATION …

 
   ÅðéóôñïöÞÅêôýðùóç ÊáñôÝëáò Åíçìåñþóôå ôïõò ÓõíåñãÜôåò