Êáôá÷þñçóç ôýðïõ Virtal Advanced
Ôßôëïò Åôáéñßáò : LAIRA ÖÕÔÁ ÔÏÕ ÊÏÓÌÏÕ
Õðåýèõíïò : ×ÁÔÆÇËÁÌÐÑÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ
Äéåýèõíóç : ÄÇÌÏÓÈÅÍÏÕÓ 121
Ðüëç : ÊÁËËÉÈÅÁ
Íïìüò : ÁÔÔÉÊÇ
Ô.Ê. :   17672
ÔçëÝöùíï :   210 9588806
Fax :   9588807
GPS W/Point :  
Å-mail :   info@laira.gr
URL :   WWW.LAIRA.GR
Êáôçãïñßá :   ÔÅ×ÍÇÔÁ ÁÍÈÇ & ÖÕÔÁ
ÐåñéãñáöÞ:
Ç ÌÅÃÁËÕÔÅÑÇ ÊÁÉ ÊÁËÕÔÅÑÇ ÐÏÉÊÉËÉÁ ÁÐÏ ÔÅ×ÍÇÔÁ ÖÕÔÁ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ


 
   ÅðéóôñïöÞ Åêôýðùóç ÊáñôÝëáò Åíçìåñþóôå ôïõò ÓõíåñãÜôåò
Shares