Ãéá ôçí êáëýôåñç ðëïÞãçóç óáò óôéò êáôá÷ùñçìÝíåò åðé÷åéñÞóåéò, ÷ñçóéìïðïéÞóôå êÜðïéá áðü ôçò öüñìåò áíáæÞôçóçò ôçò óåëßäáò ìáò 
ÌÅÃÁ ÁÖÏÉ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÁÑÊÏÕËÁÊÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÌÁÍÏÕÑÁÓ ÓÔÕË. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÌÁËËÉÁÓ Í. ÉÙÁÍ. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÂÏËÏÓ – ÌÁÃÍÇÓÉÁ


ËÕÊÁÓÔÏÓ ÏÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ËÏÑÅÍÔÆÏÓ ÌÉ×ÁÇË – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ËÅÉÂÁÄÁÑÇ ÌÁÑÉÁ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÊÏÑÙÐÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ËÁÂÕÓ ÁÂÅÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ËÁÑÉÓÁ – ËÁÑÉÓÁÓ


ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ & ÓÉÁ ÅÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÐÔÏËÅÌÁÉÄÁ – ÊÏÆÁÍÇ


ÊÙÍÓÔÁÍÔÁÊÇÓ ÍÉÊÏË. Á. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ×ÁÍÉÁ – ×ÁÍÉÁ


ÊÙËÅÔÓÏÓ ÐÁÍÔÅËÇÓ & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÖÉËÏÈÅÇ – ÁÑÔÁ


ÊÕÍÏÔÑÏÖÉÊÇ – ËÅÍÔÏÂÁÓ Ã. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÅÕÊÁÑÐÉÁ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÊÕËÉÍÄÑÏÌÕËÏÉ ÊÑÇÔÇÓ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÊÁËÏ×ÙÑÉ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÊÑÏÕÓÔÁËËÁÊÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ-ÆÅÂÅÄÁÉÏÓ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÁÓÇÌÉ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÊÑÉÁÑÁÓ ÅÐÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÊÏÕÔÓÏ×ÉÙÍÇÓ ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ËÁÌÉÁ – ÖÈÉÙÔÉÄÁ


ÊÏÕÔÓÏÃÉÁÍÍÇÓ Í. & ×. Á.Å.Â.Î.Ô.Å. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÊÏÕÔÑÏÕÌÁÍÏÓ É. – ÐÁÐÁÄÁÔÏÓ Å. Ï.Å. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÁÃÑÉÍÉÏ – ÁÑÊÁÄÉÁ


ÊÏÕÃÊÑÁ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ & ÕÉÏÉ ÅÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÑÏÄÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÊÏÔÑÙÔÓÉÏÓ ÂÁÓ. ×. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÊÁÑÄÉÔÓÁ – ÊÁÑÄÉÔÓÁ


ÊÏÑÖÉÁÔÇÓ ÊÙÍÓÔ. É. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÆÁÊÕÍÈÏÓ – ÆÁÊÕÍÈÏÓ


ÊÏÊÊÁËÇ Í. ÁÃÁÈÇ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÓÉÄÇÑÏÊÁÓÔÑÏ – ÓÅÑÑÅÓ


ÊÏÉÍÏÐÑÁÎÉÁ ÅÍÙÓÅÙÍ ÁÃÑ. ÓÕÍ/ÙÍ ÏÑÅÓÔÉÁÄÁÓ ÄÉÄ/×ÏÕ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÏÑÅÓÔÉÁÄÁ – ÅÂÑÏÓ


ÊÅÖÁËÉÁÍÏÕ ÁÉÊÁÔ. – ÄÉÁÊÏÌÉ×ÁËÇÓ ÊÙÍ. ÏÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÊÙÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÊÅÍÔÑÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ×ÁÍÉÙÍ ÓÕÍ.Ð.Å. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ×ÁÍÉÁ – ×ÁÍÉÁ


ÊÁÖÁÍÔÁÑÇÓ – ÐÁÐÁÊÙÓÔÁÓ ÁÂÅÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– Ó×ÇÌÁÔÁÑÉ – ÂÏÉÙÔÉÁ


ÊÁÔÓÉÖÁÑÁÊÇÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ Å. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ×ÁÍÉÁ – ×ÁÍÉÁ


ÊÁÔÓÁÑÁÊÇÓ ÍÉÊÏË. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÔÕÌÐÁÊÉ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÊÁÔÓÁÌÁÃÊÏÓ ÁÍÁÓÔ. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÊÕÐÁÑÉÓÓÉÁ – ÌÅÓÓÇÍÉÁ


ÊÁÑÁËÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ1 – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ËÁÃÊÁÄÁÓ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÊÁÑÁÚÓÊÏÓ ÃÁÂÑÉÇË – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÍÅÁ ÅÑÕÈÑÁÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÊÁÐÏÃÉÁÍÍÁÊÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ Ã. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÂÏËÏÓ – ÌÁÃÍÇÓÉÁ


ÊÁËÏÃÉÁÍÍÇÓ Á.Å.Â.Å. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ØÁ×ÍÁ – ÅÕÂÏÉÁ


ÊÁËÁÍÔÆÇ ÆÙÇ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ×ÁËÁÍÄÑÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÊÁÊÁÂÁÓ ÂÁÓ. & ÍÉÊÏË. ÏÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÅÑÅÔÑÉÁ – ÅÕÂÏÉÁ


ÈÅÏÄÙÑÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓ. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÓÐÁÑÔÇ – ËÁÊÙÍÉÁ


ÈÅÏÄÏÕËÉÄÇÓ ÌÉ×ÁÇË – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÅÕÊÁÑÐÉÁ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÈÁËÁÓÓÉÍÏÓ Ê. Á.Å – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÅÐÁÍÏÌÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÆÙÏÍÏÌÇ ÁÂÅÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÊÏÑÉÍÈÏÓ – ÊÏÑÉÍÈÉÁ


ÆÙÏÌÁÍÉÁ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÆÙÏÈÑÅÐÔÉÊÇ ÓÊÕÑÏÕ ÁÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÓÊÕÑÏÓ – ÅÕÂÏÉÁ


ÆÙÏÄÕÍÁÌÉÊÇ – ÃÏÕËÇÓ ÅÐÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÆÁ×ÁÑÁÊÇÓ Ã. ÉÙÁÍ. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÁÃÑÉÍÉÏ – ÁÑÊÁÄÉÁ


ÅÍÙÓÇ ÁÃÑÏÔÉÊÙÍ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÙÍ Í. ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÊÁËÁÌÁÔÁ – ÌÅÓÓÇÍÉÁ


ÅÌÌÁÍÏÕË ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ Ä. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÌÕÔÉËÇÍÇ – ËÅÓÂÏÓ


ÅËÌÁÏÃËÏÕ ÐÁÍÔÅËÇÓ ÏÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÅËËÇÍÉÊÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ÅÐÅÎÅÑÃÁÓÉÁÓ ÂÁÌÂÁÊÏÓÐÏÑÏÕ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ËÁÑÉÓÁ – ËÁÑÉÓÁÓ


ÅËËÇÍÉÊÅÓ ÅËÁÉÏÕÑÃÉÅÓ AGROINVEST ÁÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÁÃ. ÉÙÁÍÍÇÓ ÑÅÍÔÇÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÅËËÇÍÉÊÅÓ ÅËÁÉÏÕÑÃÉÅÓ AGROINVEST ÁÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÅÕÏÓÌÏ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÅËÉÆÁ ÁÂÅÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– Ó×ÇÌÁÔÁÑÉ – ÂÏÉÙÔÉÁ


ÅÁÓ ÊÕÄÙÌÉÁÓ ÊÉÓÓÁÌÏÕ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÊÉÓÓÁÌÏÓ – ×ÁÍÉÁ


ÅUROFEED HELLAS ÁÂÅÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– Ó×ÇÌÁÔÁÑÉ – ÂÏÉÙÔÉÁ


ÄÑÁÐÅËÇ ÁÖÏÉ ÁÂÅÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÄÉÁÔÑÏÖÇ ×.É.ÊÏÔÁÑÉÄÇÓ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÊÏÆÁÍÇ – ÊÏÆÁÍÇ


ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ ×Ñ. Á.Å. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÊÏÑÉÍÈÏÓ – ÊÏÑÉÍÈÉÁ


ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ë. ÁÖÏÉ ÏÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÁËÉÁÑÔÏÓ – ÂÏÉÙÔÉÁ


ÄÇÌÇÔÑÁ ÁÅ ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ ÄÅÔÓÁÑÉÄÏÕ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕÐÏËÇ – ÅÂÑÏÓ


ÄÇÌÇÔÑÁ & ÅËÅÍÇ ÁÃÉÁÍÍÇ Ï.Å. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– Í. ÉÙÍÉÁ ÂÏËÏÕ – ÌÁÃÍÇÓÉÁ


ÄÁÑÁ ÁËÅÎÁÍÄÑÁ – PET SHOP – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÄÁÍÉÇË Í. ÕÉÏÉ ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÉÁ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ËÁÑÉÓÁ – ËÁÑÉÓÁÓ


ÃÑÁÌÌÁÔÉÊÁÊÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ Ê. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÃÑÁÂÉÁÓ ÁÍÁÓÔ. Ð. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÃÊÏÕÍÔÁÍÇÓ ÅÕÁÃÃ. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÔÑÉÐÏËÇ – ÁÑÃÏËÉÄÁ


ÃÊÉÊÁ ÁÍÄÑÉÁÍÍÁ Ê. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÃÉÃÁÓ ÁÐÏÈÇÊÇ PET SHOP – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÊÇÖÉÓÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÃÅÙÑÃÏÐÏÕËÏÓ ÓÐÕÑÏÓ Ê. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÉÅÑÁÐÅÔÑÁ – ËÁÓÉÈÉ


ÃÅÙÑÃÏÐÏÕËÏÓ ÈÅÏÖÁÍÇÓ Ã. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÃÁËËÏÓ Â. ÊÙÍÓÔ. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÔÑÉÐÏËÇ – ÁÑÃÏËÉÄÁ


ÂÉ×ÅÐ Á.Å. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÊÅÑÁÔÓÉÍÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÂÉÔ – Á – ÌÉÍ ÐÁÐÐÁÓ Ã & ÕÉÏÉ ÁÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÂÉÏÐÑÏÔÅÍ Á.Å. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÊÏÑÉÍÏÓ – ÐÉÅÑÉÁ


ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ÖÙÓÖÏÑÉÊÙÍ ËÉÐÁÓÌÁÔÙÍ ÁÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ËÅ×ÁÉÍÁ – ÇËÅÉÁ


ÂÉÃËÉÑÁÊÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÑÅÈÕÌÍÏ – ÑÅÈÕÌÍÏ


ÂÁÓÉËÁÊÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ Ä. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÉÅÑÁÐÅÔÑÁ – ËÁÓÉÈÉ


ÁÖÏÉ Ð. ÊÁÔÓÁÂÑÉÁ Ï.Å – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÌÅÓÏËÏÃÃÉ – ÁÉÔÙËÏÁÊÁÑÍÁÍÉÁ


ÁÓÔÑÏÍ ÅËËÁÓ ÁÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÁÃÑÉÍÉÏ – ÁÑÊÁÄÉÁ


ÁÓÅÁÑ Á.Å. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÑÅÈÕÌÍÏ – ÑÅÈÕÌÍÏ


ÁÑÂÁÍÉÔÇÓ Ê. ÐÁÍÁÃ. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÔÑÉÊÁËÁ – ÔÑÉÊÁËÁ


ÁÐÏÓÔÏËÉÄÇÓ ÐÁÓ×. ÅÐÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÊÉËÊÉÓ – ÊÉËÊÉÓ


ÁÍÄÑÅÏÐÏÕËÏÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– Á×ÁÑÍÅÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÁÍÁÓÔÁÓÉÁÄÇ ÁÖÏÉ Ä. & ÓÉÁ Ï.Å. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ËÁÑÉÓÁ – ËÁÑÉÓÁ


ÁËÐÁÍÉÄÇÓ ÃÅÙÑÃ. Å. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÊÉËÊÉÓ – ÊÉËÊÉÓ


ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Â. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÊÕÐÁÑÉÓÓÉÁ – ÌÅÓÓÇÍÉÁ


ÁÉÃÁÉÏ ÁÂÅÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÓÅÑÑÅÓ – ÓÅÑÑÅÓ


ÁÈÁÍÁÔÏÓ ÁÐÏÓÔ. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÊÁÑÄÉÔÓÁ – ÊÁÑÄÉÔÓÁ


ÁÈÁÍÁÓÏÐÏÕËÏÓ Ã. ÉÙÁÍ. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÔÑÉÐÏËÇ – ÁÑÃÏËÉÄÁ


ÁÄÁÌ ÂÁÓÉËÉÊÇ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÈÇÂÁ – ÅÕÂÏÉÁ


ÁÃÑÏÔÉÊÏÓ ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ ÐÏËÅÙÓ ÊÙ Ç ÌÅÑÏÐÉÓ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÊÙÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÁÃÑÏÔÅ×ÍÉÊÇ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÊÏÑÉÍÈÏÓ – ÊÏÑÉÍÈÉÁ


ÁÃÉÏÓ ÌÏÄÅÓÔÏÓ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÁÃÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ZOO´S STATION – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÁËÉÌÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


VETERIN ÁÂÅÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


VETERIN Á.Â.Å.Å. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÓÉÍÄÏÓ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


PROVET AE – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


PETSTAR ÁÅÂÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÇ – ÁÔÔÉÊÇ


PETLINE Á.Å. – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÁÃÉÁ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ – ÁÔÔÉÊÇ


PET SHOP – ÄÇÌÇÔÑÇÓ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÃÁËÁÔÓÉ – ÁÔÔÉÊÇ


PET CENTER – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÊÁËËÉÈÅÁ – ÁÔÔÉÊÇ


PET BOOM – ÊÁÔÓÉÊÉÙÔÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÁÉÃÁËÅÙ – ÁÔÔÉÊÇ


PEGASUS – PET SHOP – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÐÅÕÊÏ×ÙÑÉ – ×ÁËÊÉÄÉÊÇ


NUTRIFARM ÁÂÅÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÓÉÍÄÏÓ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


KEGO ÁÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÍÅÁ ÁÑÔÁÊÇ – ÅÕÂÏÉÁ


IZOVEL ÁÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÊÁËÏ×ÙÑÉ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ICKA S BASKET – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÍÉÊÁÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


FOUR FEET SHOP – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÃËÕÖÁÄÁ – ÁÔÔÉÊÇ


EUROVIZ HELLAS ÅÐÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÐÕËÇ – ÔÑÉÊÁËÁ


DONALD ÁÂÅÅ – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÁÃ. ÉÙÁÍÍÇÓ ÑÅÍÔÇÓ – ÁÔÔÉÊÇ


BIOMAR HELLENIC ABEEI – ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ – ÐÔÇÍÏÔÑÏÖÅÓ – É×ÈÕÏÔÑÏÖÅÓ
– ÊÏÑÉÍÈÏÓ – ÊÏÑÉÍÈÉÁ


ÊÕÑÉÔÓÇÓ ËÁÆ. ÏÑÈÏÐÁÉÄÉÊÁ ÁÅÂÅ – ÆÙÍÅÓ ÉÁÔÑÉÊÅÓ & ÅÉÄÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ
– ×ÁËÁÍÄÑÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÂËÁ×ÏÐÏÕËÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ – ÆÙÍÅÓ ÉÁÔÑÉÊÅÓ & ÅÉÄÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


SPORTS MEDICINE – ÆÙÍÅÓ ÉÁÔÑÉÊÅÓ & ÅÉÄÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


×ÏÍÄÑÏÃÉÁÍÍÇÓ Ó. ÌÁÑÉÏÓ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÂÕÑÙÍÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


×ÉËÉÅÔÆÁÊÇ ÁÍÍÁ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÖÁÑÁÔÆÇ – ÑÇÔÔÁ ÃÉÏÕËÇ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÁÍÁÂÕÓÓÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÔÓÉÌÐÉÓÊÁÊÇ ÔÆÅÍÇ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÓÁËÉÊÉÄÇÓ ÁÍÔÙÍÇÓ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÊÏÆÁÍÇ – ÊÏÆÁÍÇ


ÓÐÇËÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓ. – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÓÐÇËÉÁÊÏÐÏÕËÏÓ ÊÙÍ. ÓÐÕÑÏÓ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÐÕÑÃÏÓ – ÇËÅÉÁ


ÓÊÁÑÁÊÇÓ ÂÁÓÉËÇÓ ÆÙÃÑÁÖÏÓ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÁÉÃÁËÅÙ – ÁÔÔÉÊÇ


ÓÉÄÇÑÏÐÏÕËÏÓ ×. ÃÅÙÑÃ. – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÓÂÏËÇÓ ÃÉÁÍÍÇÓ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÆÙÃÑÁÖÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÑÏÕÓÓÇ ÌÁÃÄÁ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÏËÉÔÇ ÊÙÍ/ÔÉÍÁ É. – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÑÅÈÕÌÍÏ – ÑÅÈÕÌÍÏ


ÐÏÄÇÌÁÔÁ ÓÔÅÖÁÍÁÊÇ ÅÉÑÇÍÇ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÐÅÖÁÍÇÓ Ä. ÃÅÙÑÃ. – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÁÑËÁÂÁÍÔÆÁÓ ÔÁÊÇÓ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÃËÕÖÁÄÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ÌÁÑÉÁ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÐÁÐÁÃÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ ÄÏÌÍÁ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÁËÁÌÁÑÉÄÇÓ É. – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÅËÅÕÓÉÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÎÙÌÅÑÉÔÁÊÇÓ ÁÃÇÓ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÊÅÑÊÕÑÁ – ÊÅÑÊÕÑÁ


ÎÅ×ÙÑÏ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÍÉÊÏÕ Á. ÉÙÁÍ. – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÊÁÔÙ ÍÅÕÑÏÊÏÐÉ – ÄÑÁÌÁ


ÍÉÊÏËÇ ÅÉÑÇÍÇ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÐÁËËÇÍÇ – ÁÔÔÉÊÇ


ÍÅËÁÂÉÓÊÕ ÂÁËÅÑÉÁ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÆÙÃÑÁÖÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÐÑÉÊÌÁÍ ×ÑÇÓÔÏÓ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÑÁÖÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÐÏÓÌÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÐÁÊÏÕËÇ ÃÅÙÑÃÉÁ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÃÁËÁÔÓÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÏÕÑÁÔÉÄÏÕ ÖÙÖÇ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÍÅÁ ÓÌÕÑÍÇ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÁÕÑÙÍÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÁÑÊÏÕ Ä. ÑÏÇ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ×ÁËÁÍÄÑÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ËÁÔÉÍÏÐÏÕËÏÕ ÁÈÇÍÁ Á. – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÑÁÖÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ËÁ ÑÏÆ GALLERY – ÃÊÉÏÕÓÉÏÕ ÁË. – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÊÁËËÉÈÅÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÊÕÌÏÈÏÇ ÍÏÔÁ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÄÁÖÍÇ – ÁÔÔÉÊÇ


ÊÏÕÔÓÏÓÐÕÑÏÓ ÄÇÌÇÔÑ. – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÁÃÑÉÍÉÏ – ÁÑÊÁÄÉÁ


ÊÏÕÍÁËÇÓ ÃÅÙÑÃ. Ê. – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ×ÁÍÉÁ – ×ÁÍÉÁ


ÊÏÕÊÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÅÕÏÓÌÏ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÊÏËÁÚÔÇ ÔÓÅËÅÍÔÇ ÉÖÉÃÅÍÅÉÁ Ï. – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÖÉÓÊÁÑÄÏ – ÊÅÖÁËËÏÍÉÁ


ÊËÏÕÑÁ ÊÁÑÁÃÁËÇ ÐÏËÕÌÍÉÁ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÊÁÔÅÑÉÍÇ – ÐÉÅÑÉÁ


ÊÁÑÊÁÍÇ É. ×ÑÕÓÁÖÙ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÓÐÁÑÔÇ – ËÁÊÙÍÉÁ


ÊÁÃÊÁÑÁÓ Ç. ×ÑÇÓÔÏÓ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ËÁÌÉÁ – ÖÈÉÙÔÉÄÁ


ÈÅÌÉÓÔÏÊËÅÏÕÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÆÕÌÂÑÁÃÏÕÄÁÊÇÓ Ã. ÁÍÄÑÅÁÓ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ×ÁÍÉÁ – ×ÁÍÉÁ


ÆÇÊÉÄÇÓ ÏÑÅÓÔÇÓ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÓÏÕÖËÉ – ÅÂÑÏÓ


ÆÅÍÅÔÆÇÓ ÂÁÓÉËÇÓ Ó. – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÆÃÅÌÐÁ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÐÏËÕÃÕÑÏÓ – ×ÁËÊÉÄÉÊÇ


ÅÕÁÃÃÅËÉÍÏÓ ÇÑÁÊËÇÓ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÑÁÖÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÅÑÃÁÓÔÇÑÉ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÇÓ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÐÁËÁÉÏ ÖÁËÇÑÏ – ÁÔÔÉÊÇ


ÅÑÃÁÓÔÇÑÉ ÔÅ×ÍÇÓ – ØÙÌÏÄÏÔÇÓ Ä. – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÄÅÑÌÅÍÔÆÉÄÇÓ ÓÉÌÏÓ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÊÁÔÅÑÉÍÇ – ÐÉÅÑÉÁ


ÃÊÏÕÆÉÁ Ã. ÅÕÁÃÃÅËÉÁ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÃÉÙÔÁÊÇ ÃÅÙÑÃÉÁ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ËÁÑÉÓÁ – ËÁÑÉÓÁÓ


ÃÉÁÔÑÁÊÇ – ÊÏÕÌÁÍÔÁÑÏÕ Å. ÅÉÑÇÍÇ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÃÉÁÊÏÕÌÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÃÅÙÑÃÁÍÔÁ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÊÇÖÉÓÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÃÁÆÅÁÓ Ê. ÃÅÙÑÃÉÏÓ – ÖËÙÅË – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÖËÙÑÉÍÁ – ÖËÙÑÉÍÁ


ÂÏÕÌÂÁÊÇÓ ÁÍÔÙÍÉÏÓ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÂÁËÁÂÁÍÉÄÇÓ Ð. ÉÙÁÍ. – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÁÓÌÁÍÇ ÓÔ. ÉÙÁÍÍÁ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÁÍÁÓÔÁÓÏÐÏÕËÏÕ – ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÏÕ ÐÇÍÅËÏÐÇ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÍÅÁ ÓÌÕÑÍÇ – ÁÔÔÉÊÇ


ÁËÅÎÇÓ – Ë. ÁËÅÎÉÏÕ – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


IGLI JORGO – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÁËÉÌÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


GALIOTOS – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÍÅÁ ÖÉËÁÄÅËÖÅÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ART COLLECTION – ÆÙÃÑÁÖÏÉ
– ÔÑÉÐÏËÇ – ÁÑÃÏËÉÄÁ


ÊÏÕÑÃÉÁÍÇ ÌÁÑÉÁ – ÆÙÁ ÊÁÔÏÉÊÉÄÉÁ – PET SHOPS
– ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÊÏÌÐÏÕËÇÓ ÂÁÓ. – ÆÙÁ ÊÁÔÏÉÊÉÄÉÁ – PET SHOPS
– ÍÅÁ ÐÅÑÁÌÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÊÁËËÅÑÃÇ Å. – ÆÙÁ ÊÁÔÏÉÊÉÄÉÁ – PET SHOPS
– ÍÅÁ ÐÅÑÁÌÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


Ç ÖÙËÉÁ – ÆÙÁ ÊÁÔÏÉÊÉÄÉÁ – PET SHOPS
– ÅËÅÕÓÉÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÃÁÂÁÈÁ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ – ÆÙÁ ÊÁÔÏÉÊÉÄÉÁ – PET SHOPS
– ÌÁÍÄÑÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÖÁÑÌÁ ÈÅÏËÏÃÏÕ ÅÐÅ – ÆÙÁ ÁÍÁÐÁÑÁÃÙÃÇÓ & ÆÙÅÌÐÏÑÉÏ
– ÓÔÅÍÇ ÄÉÑÖÕÏÓ – ÅÕÂÏÉÁ


ÓÌÕÑËÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ – ÆÙÁ ÁÍÁÐÁÑÁÃÙÃÇÓ & ÆÙÅÌÐÏÑÉÏ
– ÌÅÃÁËÏÐÏËÇ – ÁÑÊÁÄÉÁ


PET BOOM – ÊÁÔÓÉÊÉÙÔÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ – ÆÙÁ ÁÍÁÐÁÑÁÃÙÃÇÓ & ÆÙÅÌÐÏÑÉÏ
– ÁÉÃÁËÅÙ – ÁÔÔÉÊÇ


KEGO ÁÅ – ÆÙÁ ÁÍÁÐÁÑÁÃÙÃÇÓ & ÆÙÅÌÐÏÑÉÏ
– ÍÅÁ ÁÑÔÁÊÇ – ÅÕÂÏÉÁ


ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÓÐÕÑÏÓ – ÆÕÌÁÑÉÊÙÍ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÂÁÑÁÍÁÊÇÓ ÁÍÄÑ. & ÄÇÌÇÔÑ. ÏÅ – ÆÕÌÁÑÉÊÙÍ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ
– ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ØÕËËÁ ÁÖÏÉ – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÌÅÃÁËÏÐÏËÇ – ÁÑÊÁÄÉÁ


×ÑÉÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÁÉÃÉÏ – Á×ÁÉÁ


ÔÕÌÐËÁËÅÎÇÓ ÖÙÔÇÓ – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÊÁÑÄÉÔÓÁ – ÊÁÑÄÉÔÓÁ


ÔÁÓÉÏÕËÇÓ ÁÅ – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕÐÏËÇ – ÅÂÑÏÓ


ÓÐÕÑÏÐÏÕËÏÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ Í. – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÊÉÁÔÏ – ÊÏÑÉÍÈÉÁ


ÓÅÑÁÖÅÉÌ ÊÙÍ/ÔÉÍÏÓ – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÉÓÈÌÉÁ – ÊÏÑÉÍÈÉÁ


ÓÁÍÉÄÁÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ Ð. – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÁÌÖÉÓÓÁ – ÖÙÊÉÄÁ


ÐÁÐÁÄÇÌÁ Ö. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ËÁÌÉÁ – ÖÈÉÙÔÉÄÁ


ÐÁÍÁÃÏÕ ÅÕÈÕÌÉÏÓ É. – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÍÅÁ ÁÃ×ÉÁËÏÓ – ÌÁÃÍÇÓÉÁ


ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÕ ÁÍÄÑÏÍÉÊÇ – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÁÊÑÁÔÁ – Á×ÁÉÁ


ÌÕËÙÍÁÊÏÕ ÄÇÌÇÔÑÏÕËÁ – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÃÕÈÅÉÏ – ËÁÊÙÍÉÁ


ÌÐÏÃÉÁÔÆÇÓ Â. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÓÐÁÔÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÐÏÃÄÁÍÏÕ ÅÕÔÕ×ÉÁ – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÌÐÉÔÆÏÕÍÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ×ÁËÁÓÔÑÁ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÌÐÅÊÉÁÑÇ ÁÖÏÉ Ð. Ï.Å. – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ËÏÕÔÑÁÊÉ – ÊÏÑÉÍÈÉÁ


ÌÁÑÁÍÔÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÊÁËÁÌÁÔÁ – ÌÅÓÓÇÍÉÁ


ËÁÆÁÑÉÄÏÕ ÌÁÑÉÍÁ Ó. – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÌÁËËÉÏÕ Á. ÌÁÑÉÁ – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÍÁÕÐËÉÏ – ÁÑÃÏËÉÄÁ


ÊÑÏÊÏÓ ÍÉÊÏË. Â. – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÁËÉÂÅÑÉ – ÅÕÂÏÉÁ


ÊÑÇÔÉÊÅÓ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÅÓ ÆÕÌÅÓ – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÓÏÕÄÁ – ×ÁÍÉÁ


ÊÏÑÙÍÁ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ÆÕÌÁÑÉÊÙÍ – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÊÏËÏÊÕÈÁÓ ÄÇÌ. Ê. – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÁÔÁËÁÍÔÇ – ÖÈÉÙÔÉÄÁ


ÊÉÊÉÆÁÓ ÁËÅÎ. ÁÂÅÅÔ ÔÑÏÖÉÌÙÍ ÌÅËÉÓÓÁ – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ËÁÑÉÓÁ – ËÁÑÉÓÁ


ÇËÉÏÓ ÂÉÏÌ. ÆÕÌÁÑÉÊÙÍ ÄÁÊÏÓ – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÇ – ÁÔÔÉÊÇ


ÆÕÌÁÑÉÊÁ ÓÐÁÑÔÇÓ – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÓÐÁÑÔÇ – ËÁÊÙÍÉÁ


ÃÑÁÌÌÁÔÉÊÁÊÇÓ ÓÁÑÁÍÔÇÓ – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÏÑÅÓÔÉÁÄÁ – ÅÂÑÏÓ


ÃÅÕÓÇ – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÑÏÄÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÁÍÁÓÔÁÓÅÁÓ ÂÅÍÅÔÓÁÍÅÁÓ ÃÅÙÑÃ. – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÊÁËÁÌÁÔÁ – ÌÅÓÓÇÍÉÁ


ÁÃÃÅËÇÓ ÁÈÁÍ. – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÕÐÁÔÇ – ÖÈÉÙÔÉÄÁ


ÁÂÅÆ ÁÅ – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ËÁÃÊÁÄÁÓ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


WILLY´S PIZZA – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÊÁËËÉÈÅÁ – ÁÔÔÉÊÇ


PASTA PAPPAS – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÐÑÅÂÅÆÁ – ÐÑÅÂÅÆÁ


MISKO Á.Å. – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


BUON APETITO ÁÂÅÅ – ÆÕÌÁÑÉÊÁ
– ÌÏÓ×ÁÔÏ – ÁÔÔÉÊÇ


ÏÊÅÚ ÓÅÑÂÉÓÅÓ ÅÐÅ – ÆÕÈÏÐÏÉÉÁ
– ÑÏÄÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÌÐÏÕÔÁÑÇ ÁÅ – ÆÕÈÏÐÏÉÉÁ
– ÑÁÖÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÐÏÕÔÁÑÇ ÁÅ – ÆÕÈÏÐÏÉÉÁ
– ÑÁÖÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÐÏÓÊÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ – ÆÕÈÏÐÏÉÉÁ
– ÃÉÁÍÍÉÔÓÁ – ÐÅËËÁ


ÌÐÁÑ ÙÑÉÙÍ – ÆÕÈÏÐÏÉÉÁ
– ÐÏÑÏÓ ÔÑÏÉÆÇÍÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÁÊÅÓÔÁÓ ÃÅÙÑÃ. Á.Å. – ÆÕÈÏÐÏÉÉÁ
– ÑÏÄÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÊÅÏ Á.Å.Æ. – ÆÕÈÏÐÏÉÉÁ
– ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÇ – ÁÔÔÉÊÇ


ÊÁÑÁ×ÁËÉÏÓ Á. ÃÅÙÑÃ. & ÓÉÁ ÏÅÅ – ÆÕÈÏÐÏÉÉÁ
– ÌÅÓÓÇÍÇ – ÌÅÓÓÇÍÉÁ


Ê. ÓÔÕËÉÁÍÉÄÇÓ & ÓÉÁ ÏÅ – ÊÁÂÁ ÐÏÔÙÍ – ÆÕÈÏÐÏÉÉÁ
– ÅÕÊÁÑÐÉÁ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÆÁÖÅÉÑÇÓ ÁÅ – ÆÕÈÏÐÏÉÉÁ
– ÆÁÊÕÍÈÏÓ – ÆÁÊÕÍÈÏÓ


ÁÈÇÍÁÚÊÇ ÆÕÈÏÐÏÉÚÁ ÁÅ – ÆÕÈÏÐÏÉÉÁ
– ÁÉÃÁËÅÙ – ÁÔÔÉÊÇ


ÁÈÇÍÁÚÊÇ ÆÕÈÏÐÏÉÚÁ ÁÅ – ÆÕÈÏÐÏÉÉÁ
– ÓÉÍÄÏÓ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


×ÑÏÍÏÃÑÁÖÉÊÇ ÁÅ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


×ÑÏÍÏÃÑÁÖÉÊÇ ÁÅ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÁÃ. ÉÙÁÍÍÇÓ ÑÅÍÔÇÓ – ÁÔÔÉÊÇ


×ÑÏÍÏÃÑÁÖÉÊÇ ÁÅ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÅÕÏÓÌÏ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


×ÑÏÍÏÃÑÁÖÉÊÇ Á.Å. – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÁÃ. ÉÙÁÍÍÇÓ ÑÅÍÔÇÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÖÙÔÉÁÄÇÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÓÉÍÄÏÓ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÓÉÁÊÕÑÏÕÄÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ Á. – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕÐÏËÇ – ÅÂÑÏÓ


ÔÓÁÐÏÕÑÍÁÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÓÁËÉÊÇÓ Í. ÄÇÌÇÔÑ. – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÑÏÄÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÔÑÉÐÏËÉÔÓÉÙÔÇÓ Ì. ÍÅÏÊËÇÓ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÏÌÁÓÇÓ ×. ÃÅÙÑÃÉÏÓ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÔÏÌÁÓÇÓ ÍÉÊ. ×. – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÔÆÁÌÏÕÑÁÍÇÓ ÂÁÓ. ÏÅ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÊÁËÁÌÁÔÁ – ÌÅÓÓÇÍÉÁ


ÓÕÌÅÙÍÉÄÇ ÁÖÏÉ Á.Å. – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÓÕÌÅÙÍÉÄÇ ÁÖÏÉ Á.Å. – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÓÔÁÕÑÉÁÍÁÊÇÓ ÇÑÁÊËÇÓ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÓÁÍÁÓ ÁÑÉÓÔ. ÌÉ×ÁÇË – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÔÁÕÑÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÏÉÌÅÍÉÄÇÓ Ä. – ÓÐÉÍÈÏÕÑÁÊÇÓ Ã. ÏÅ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÃÁËÁÔÓÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÁÃÊÁËÉÄÇ ÁÖÏÉ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÍÉÊÏËÁÊÁÊÇÓ Ã. & ÓÉÁ ÅÅ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ×ÁÍÉÁ – ×ÁÍÉÁ


ÌÐÁÓÏÕÊÏÓ ×ÁÑ. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ×ÁËÊÉÄÁ – ÅÕÂÏÉÁ


ÌÏÕÓ×ÏÕÍÔÇÓ ÄÇÌ. Å. – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÏÕÓ×ÏÕÍÔÇ Å. ÁÖÏÉ & ÓÉÁ Å.Å. – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÌÏÓ×ÁÔÏ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÏÄÉÍÏÕ ÕÉÏÉ ÅÅ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÇÔÓÁÊÇÓ ÐÁÍÔÅËÇÓ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÍÅÁ ÌÏÕÄÁÍÉÁ – ×ÁËÊÉÄÉÊÇ


ÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ Ä. & ÓÉÁ Ï.Å. – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÅÔÁ ÔÅ×ÍÉÊÇ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÌÅËÉÓÓÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ËÉÍÏÓ Í. Å.Ð.Å. – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÊÕÂÅÑÇÓ ×ÁÑÇÓ – ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÏÓ ÁÕÔÏÌÁÔÉÓÌÏÓ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏÉ ÆÕÃÏÉ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÈÇÂÁ – ÅÕÂÏÉÁ


ÊÏÕÊÏÕÔÓÁÊÇÓ ÂÁÓ. Ã. – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÊÏÕÊÁÊÇÓ Ã. ÍÉÊÏËÁÏÓ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– Í.ÁËÉÊÁÑÍÁÓÓÏÓ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÊÏÕÊÁÊÇÓ Ã. ÌÉ×. – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– Í.ÁËÉÊÁÑÍÁÓÓÏÓ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÊÏÍÔÏÐÏÕËÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÊÁËÁÌÁÔÁ – ÌÅÓÓÇÍÉÁ


ÊÁÓÄÁÃËÇÓ ÍÉÊÏË. – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÊÁÑÔÓÁÊËÇÓ Á.Å. – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÊÁÑÁÖÕËËÇÓ ÅÕÓÔÑÁÔÉÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÊÁÑÁÖÕËËÇÓ ÅÕÓÔÑÁÔÉÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÊÁÑÁÊÙÓÔÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å. – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÂÏËÏÓ – ÌÁÃÍÇÓÉÁ


ÆÙÃÁ ÁÖÏÉ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÁÉÃÁËÅÙ – ÁÔÔÉÊÇ


ÆÅÍÉÈ ÁÅÂÅ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÁÃ. ÉÙÁÍÍÇÓ ÑÅÍÔÇÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÆÁÖÅÉÑÏÐÏÕËÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÆÁÊÊÁÓ ÌÁÑÉÏÓ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÍÅÁ ÉÙÍÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÅÃÍÁÔÉÁ TRUST ÁÂÅÅ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÄÇÌÇÔÑÁÊÏÐÏÕËÏÓ Ì. & Á. ÅÐÅ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÄÁÓÊÁËÁÊÇÓ Å. ÁÅ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÃÊÁÔÆÏÃÉÁÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ ×. – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÃÊÁÔÆÏÃÉÁ ÁÖÏÉ Ï.Å. – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÃÁÚÔÁÍÇÓ Á. ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÃÁÂÁÍÏÕÄÇÓ ÂÁÃÃÅËÇÓ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕÐÏËÇ – ÅÂÑÏÓ


ÂÏÃÉÁÔÆÏÃËÏÕ Ä. Ä. – ÆÕÃÏÔÅ×ÍÉÊÇ ÏÅ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÍÅÁ ÖÉËÁÄÅËÖÅÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÂËÁ×ÏÕ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ Á. – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÆÕÃÉÓÇ & ÁÕÔÏÌ. ÁÅ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÁÓËÁÍÏÐÏÕËÏÓ Ó. Á. Á.Å.Â.Å. – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÁËÅÎÉÏÕ ÁÂÅÅ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÌÁÍÄÑÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÁÊÌÙÍ ÏÅ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÓÉÍÄÏÓ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÁÄÁÌÉ×ÏÕ Ì. ÄÉÁÄÏ×ÏÉ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


TOMASSIS ENGINEERING – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


TECHNORAN Á.Å. – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


SCALESERVICE – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


METROTECH – ÔÓÏÐÁÍÁÊÇ ÁÖÏÉ ÏÅ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


METATEXNIKH – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÌÅËÉÓÓÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


M2C Á. É. ÌÁÕÑÏÅÉÄÁÊÏÓ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÍÅÁ ÅÑÕÈÑÁÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


LOADER ÁÂÅÅ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÁÃ. ÉÙÁÍÍÇÓ ÑÅÍÔÇÓ – ÁÔÔÉÊÇ


LEON ENGINEERING ÁÂÅ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


HOTTINGER BALDWIN MESSTECHNIK – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÌÅËÉÓÓÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


HERMES – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÁÃÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ELTRONIX S.A. – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


DELMAC INSTRUMENTS – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ – ÁÔÔÉÊÇ


DELMAC INSTRUMENTS – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ADMATE ÅËËÁÓ – ÖÙÔÁÊÇ ÁÃÃÅËÉÊÇ & ÓÉÁ ÅÐÅ – ÆÕÃÁÑÉÅÓ & ÐËÁÓÔÉÃÃÅÓ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÓÉÌÏÓ ÅÕÓÔÁÈÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÙÄÇ ÐÑÏÚÏÍÔÁ-ÊÁÖÅÊÏÐÔÅÉÁ-ÎÇÑÏÉ ÊÁÑÐÏÉ
– ÅËÅÕÓÉÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÑÏÕÓÓÇ ÎÁÍÈÏÕ – ÆÁ×ÁÑÙÄÇ ÐÑÏÚÏÍÔÁ-ÊÁÖÅÊÏÐÔÅÉÁ-ÎÇÑÏÉ ÊÁÑÐÏÉ
– ÅËÅÕÓÉÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÁÐÁÓÔÁÈÏÐÏÕËÏÓ ÁËÅÎ. – ÆÁ×ÁÑÙÄÇ ÐÑÏÚÏÍÔÁ-ÊÁÖÅÊÏÐÔÅÉÁ-ÎÇÑÏÉ ÊÁÑÐÏÉ
– ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÅËÉÔÇ – ÆÁ×ÁÑÙÄÇ ÐÑÏÚÏÍÔÁ-ÊÁÖÅÊÏÐÔÅÉÁ-ÎÇÑÏÉ ÊÁÑÐÏÉ
– ÅËÅÕÓÉÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


Ç ÓÔÏÁ – ÆÁ×ÁÑÙÄÇ ÐÑÏÚÏÍÔÁ-ÊÁÖÅÊÏÐÔÅÉÁ-ÎÇÑÏÉ ÊÁÑÐÏÉ
– ÅËÅÕÓÉÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


×ÕÌÏÅÌÐÏÑÉÊÇ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


×Ñ. ÊÁÐÅËÏÓ – ÅË. ÑÅÓÂÁÍÇÓ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÁÃÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÕËÇ ÅÐÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÅÕÏÓÌÏ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÓÉÑÁÃÃÅËÏÓ ÍÉÊÏÓ – ALPIGEL – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÓÁÃÊÁÓ ÃÅÙÑÃ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÅÕÊÁÑÐÉÁ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÆÁÍÉÄÇÓ ÓÙÔ. Á.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÆÙÃÑÁÖÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÔÆÁÍÉÄÇÓ Ó. Á.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– Á×ÁÑÍÅÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÓÔÁÌÁÔÉÊÏÓ Ê. – ÔÓÏËÁÊÇÓ Ð. ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÑÏÄÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÓÅÖÊÏ – ÆÅÅËÁÍÄÉÁ Á.Â.Å.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÓÐÁÔÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÑÏÕÍÔÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÉÙÁÍÍÉÍÁ – ÉÙÁÍÍÉÍÁ


ÑÅÐÐÁÓ Í. ÊÙÍÓÔ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÁÃÉÏÉ ÁÍÁÑÃÕÑÏÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐËÁÔÙÍ Á.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÁÑÁÓ×ÏÕ Á. ×. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÁÍÔÙÍ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ËÁÑÉÓÁ – ËÁÑÉÓÁ


ÐÁËÔÆÏÃËÏÕ ÓÔÅËËÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÍÅÁ ÉÙÍÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÍÉÊÏËÔÓÏÓ ×ÇÌÉÊÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÌÕËÙÍÁ ÄÇÌÇÔÑÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÄÁÖÍÇ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÐÏÕÍÔÑÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Í. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ËÁÑÉÓÁ – ËÁÑÉÓÁ


ÌÐÏÕÊÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÉÙÁÍÍÉÍÁ – ÉÙÁÍÍÉÍÁ


ÌÐÅÎÇÓ Ó. ÁÃÃ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÊÏÑÉÍÈÏÓ – ÊÏÑÉÍÈÉÁ


ÌÐÁÌÐÁËÇÓ ÁÍÄÑÅÁÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÏÕÔÁÖÇÓ ÈÅÌ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ËÁÌÉÁ – ÖÈÉÙÔÉÄÁ


ÌÏÃÃÏÃÉÁÍÍÇÓ ÉÙÁÍ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÉ×ÁËÏÕÔÓÏÕ ÐÅËÁÃÉÁ & ÕÉÏÓ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÑÏÄÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÌÁÓÓÁÑÁÓ ÂÁÓ. È. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÌÁÑÌÁËÉÄÇÓ Á. ÍÉÊ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÁÍÄÏÕÑÁÊÁÊÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÁÃÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ËÕÓÉÊÁÔÏÓ ÊÙÍ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ËÉÏËÉÏÕ Ê. ÕÉÏÉ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ËÉÂÁÈÇÍÏÕ ÃÅÙÑÃÉÁ – ÊÙËÅÔÔÏÓ ÄÇÌ. ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÊÏÑÉÍÈÏÓ – ÊÏÑÉÍÈÉÁ


ËÉÁÍÏÐÏÕËÏÓ Â. – É. ÌÁÕÑÉÄÇÓ Ï.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ËÁÏÕÄÇ ÁÖÏÉ ÁÅÂÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÑÁÖÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ É. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÊÕÑÉÁÊÉÄÏÕ ÓÔÅËËÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÊÅÑÊÕÑÁ – ÊÅÑÊÕÑÁ


ÊÑÅÍÔÉÍ ÇÐÅÉÑÏÕ ÅÐÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÉÙÁÍÍÉÍÁ – ÉÙÁÍÍÉÍÁ


ÊÁÕÁÊ ÅÐÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÊÏÑÙÐÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÊÁÍÄÕËÁÓ ÓÔÕËÉÁÍÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÂÅÑÏÉÁ – ÇÌÁÈÉÁ


ÊÁËÏÕÄÁÊÇÓ ÌÇÍÁÓ Ê. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– Í.ÁËÉÊÁÑÍÁÓÓÏÓ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÊÁËÏÃÉÁÍÍÇÓ ÅÕÁÃÃ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÈÇÂÁ – ÅÕÂÏÉÁ


ÉÁÍÍÉÊÁÓ Ä. ÓÔÕË – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÇËÉÁÄÇÓ Ð. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÆÁÂÁÊÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÓÐÁÑÔÇ – ËÁÊÙÍÉÁ


ÅÍÙÓÇ ÊÉÔÑÏÐÁÑÁÃÙÃÙÍ ÊÑÇÔÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÐÅÑÁÌÁ ÑÅÈÕÌÍÇÓ – ÑÅÈÕÌÍÏ


ÅËÌÁÏÃËÏÕ ÐÁÍÔÅËÇÓ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÅËÌÁÏÃËÏÕ Â. ÄÉÁÄÏ×ÏÉ ÁÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÄÉÌÅËËÇÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÑÏÄÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÄÇÌÇÔÑÉÁÄÇÓ Á. & ÓÉÁ Ï.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÐÁËÁÉÏ ÖÁËÇÑÏ – ÁÔÔÉÊÇ


ÄÇÌÇÔÑÉÁÄÇÓ Á. & ÓÉÁ Ï.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÐÁËÁÉÏ ÖÁËÇÑÏ – ÁÔÔÉÊÇ


ÄÅËÔÁ ÅËËÁÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÃÉÁÍÍÉÊÁÓ Ä. ÓÔÕË – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÃÉÁÍÍÉÊÁÓ Ä. ÓÔÕË – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÃÉÁÍÍÉÊÁÓ Ä. ÓÔÕË. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÃÅËËÁÄÇÓ Ä. ÉÙÁÍ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÁÃÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÃÁÂÑÉËÇÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÈÅÑÌÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÁÕÃÅÑÇÓ – ÔÓÉÔÓÁÓ ÅÐÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÁÕÃÅÑÇÓ – ÔÓÉÔÓÁÓ ÅÐÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÍÉÊÁÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÁÕÃÅÑÇÓ – ÔÓÉÔÓÁÓ Å.Ð.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÁÕÃÅÑÇÓ – ÔÓÉÔÓÁÓ Å.Ð.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÁÓÔÇÑ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÁÓÊÏÕÍÇÓ Ã. – ÄÇÌÇÔÑÁÊÏÐÏÕËÏÓ Ð. Ï.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÔÑÉÐÏËÇ – ÁÑÃÏËÉÄÁ


ÁÑÊÏÐÏÕËÏÓ Ã. ÐÅÔÑÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


TORRE ABEE – ÃÊËÁÔÆÏÕÍÇÓ ÇËÉÁÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÓÔÁÕÑÏÕÐÏËÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


TASTE BANK – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÁÔÔÉÊÇ


MAGO – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÁÌÐÅËÏÊÇÐÏÉ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


CANDY HOME – ÓÉÙÑÇÓ ÄÇÌ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


BRASIL – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÅËÅÕÓÉÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


BIOS – ÊÙÍÔÓÉÏÃËÏÕ ×ÑÉÓÔÏÖÏÑÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÐÅËËÁ – ÐÅËËÁ


AGROFOOD – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÅÓ ÕËÅÓ
– ÊÅÑÊÕÑÁ – ÊÅÑÊÕÑÁ


×ÑÏÍÏÐÏÕËÏÉ ÁÖÏÉ & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÕÑÃÏÓ – ÇËÅÉÁ


×ÑÉÓÔÏÖÉÄÇÓ Ç. ×ÁÑÁË. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÁÑÁÄÅÉÓÉ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


×ÑÉÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÖÉËÉÐ. Ê. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÁËÁÌÁÔÁ – ÌÅÓÓÇÍÉÁ


×ÑÉÓÔÏÃÅÙÑÃÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ×ÁËÁÍÄÑÉ – ÁÔÔÉÊÇ


×ÏÕËÉÁÑÁ ÁÖÏÉ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÉËÉÏÍ – ÁÔÔÉÊÇ


×ÏÍÄÑÏÃÉÁÍÍÇÓ ÓÐÕÑÏÓ ÅÐÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÅÑÊÕÑÁ – ÊÅÑÊÕÑÁ


×ÉËÉÔÇÓ ×ÁÑÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÓÕÊÉÅÓ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


×ÁÔÆÇÌÅÓÔÇ ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÉÁ & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÎÁÍÈÇ – ÎÁÍÈÇ


×ÁÔÆÇÃÉÁÍÍÉÄÇÓ Â. & Ä. ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÁÔÅÑÉÍÇ – ÐÉÅÑÉÁ


×ÁÔÆÁÊÏÕ ÈÕÃÁÔÅÑÅÓ Ã. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


×ÁÍÉÙÔÇÓ Ä. ÃÅÙÑÃ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ – ÁÔÔÉÊÇ


×ÁÌÇËÏÈÙÑÇÓ ÁÈÁÍ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÍÁÏÕÓÁ ÐÁÑÏÕ – ÊÕÊËÁÄÅÓ


ÖÙÔÏÍÉ Á.Å.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÏÑÙÐÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÖÑÁÃÊÏÕËÇÓ ÍÅÏÊËÇÓ Ã. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÖÑÁÃÊÏÓ ÈÅÏÖÉËÏÓ ×. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÁËÕÌÍÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÖÑÁÃÉÏÓ ÁÃÃ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÍÅÁ ÌÏÕÄÁÍÉÁ – ×ÁËÊÉÄÉÊÇ


ÖÏÕÍÔÇ ÁÖÏÉ ÏÅ – ÖÑÁÏÕËÉÍÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÅÑÁÌÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÖÁÍÏÕÑÃÉÁÊÇÓ Å. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÔÆÅÑÌÉÁÄÏ – ËÁÓÉÈÉ


ÔÓÏÕÃÃÁÑÇÓ Í. ÁÓÔÅÑ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÁËÁÌÁÑÉÁ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÓÉÙÑÏÓ ÉÙÁÍ. Ã. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÓÔÑÏÓ – ÁÑÊÁÄÉÁ


ÔÓÉÑÏÃÉÁÍÍÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ËÁÌÉÁ – ÖÈÉÙÔÉÄÁ


ÔÓÉÌÐÅÑÇÓ Ä. & ÕÉÏÉ Ï.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÏÆÁÍÇ – ÊÏÆÁÍÇ


ÔÓÉÁÔÓÉÏÓ ÊÙÍ. Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ËÁÌÉÁ – ÖÈÉÙÔÉÄÁ


ÔÓÅËÉÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÎÁÍÈÇ – ÎÁÍÈÇ


ÔÓÁÌÐÁÓÇÓ ÁÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÑÃÏÓ – ÁÑÃÏËÉÄÁ


ÔÓÁÚÌÁÍÁÊÇÓ Ð. ÁÈÁÍ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÂÁÓÉËÉÊÏ – ÅÕÂÏÉÁ


ÔÏÕÌÐÏÕÑËÅÊÁ ÁÅÂÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÏÕËÉÐÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÑÏÄÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÔÏÓÊÁÓ ÃÅÙÑÃ. Ð. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÏËÌÉÄÇÓ Ã. – ÁÑÓÅÍÉÏÕ Ó. ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÎÁÍÈÇ – ÎÁÍÈÇ


ÔÏ ÓÐÉÔÉÊÏ ÅÐÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÉÔÇÓ ÐÅÔÑÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÅÑÌÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÁÓÉÏÕËÇÓ ÁÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕÐÏËÇ – ÅÂÑÏÓ


ÔÁÑÙÍÇÓ ÅÕÁÃÃ. Ó. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÇÂÁ – ÅÕÂÏÉÁ


ÓÖÇÊÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ä. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÉÙÁÍÍÉÍÁ – ÉÙÁÍÍÉÍÁ


ÓÕÑÌÏÕÄÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÏÑÅÓÔÉÁÄÁ – ÅÂÑÏÓ


ÓÕËËÅËÇÓ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÓÕÊÏÕÔÑÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Ã. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÓÕÑÏÓ – ÊÕÊËÁÄÅÓ


ÓÔÕËÉÁÍÁÊÇÓ ÅÕÁÃÃ. ÁÅÂÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÓÇÔÅÉÁ – ËÁÓÉÈÉ


ÓÔÅÑÃÉÏÕ Å. & Ê. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÇ – ÁÔÔÉÊÇ


ÓÔÁÕÑÁÊÇÓ ÓÐÕÑ. É. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÓÁÌÏÓ – ÓÁÌÏÓ


ÓÔÁÌÊÏÐÏÕËÏÓ Ð. – ×ÁÔÆÇÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ó. Ï.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÁÔÅÑÉÍÇ – ÐÉÅÑÉÁ


ÓÔÁÌÁÔÏÐÏÕËÏÉ ÁÖÏÉ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÔÑÉÐÏËÇ – ÁÑÃÏËÉÄÁ


ÓÐÕÑÏÐÏÕËÏÓ ÇËÉÁÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÓÉÍÁÊÏÓ ÌÉËÔ. ×. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÏËÉ×ÍÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÓÉÃÁÍÏÕ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ-& ÅÕÁÍÈÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÃÉÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ – ËÁÓÉÈÉ


ÓÅÑÃÉÁÍÍÇ ÁÍÍÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÓÃÏÕÑÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÌÁËÉÁ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÓÃÏÕÑÏÌÁËËÇ ÁÖÏÉ Ï.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ËÁÃÊÁÄÁÓ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÓÂÙËÏÓ Ó. ËÁÆ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÃÁÆÉ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÓÁÑÁÍÔÇÓ ÁÅÂÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÏÑÙÐÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÓÁÑÁÍÔÇÓ ÁÅÂÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ×ÉÏÓ – ×ÉÏÓ


ÓÁÌÁÑÁÓ Ö. – ÔÕÐÏÕ Ä. ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÔÏËÅÌÁÉÄÁ – ÊÏÆÁÍÇ


ÑÉÔÓÏÕ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÓÐÁÑÔÇ – ËÁÊÙÍÉÁ


ÐÑÏÂÁÔÁÓ Ê. ÅÕÁÃÃÅËÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÅÑÊÕÑÁ – ÊÅÑÊÕÑÁ


ÐÑÅÓÂÅËÏÕ ÁÖÏÉ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÏÔÁÌÉÁÍÏÕ Ç. & Á. ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÏÑÔÏÊÁËÁÊÇ ÅËÅÕÈÅÑÉÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÐËÁÔÁÍÉÁÓ ËÅÙÍÉÄÁÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÃÑÉÍÉÏ – ÁÑÊÁÄÉÁ


ÐÉÔÓÉËÁÄÇÓ ÁËÊÉÂ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ×ÁÍÉÁ – ×ÁÍÉÁ


“ÁÑÔÙ”Ï.Å. ÐÉÍÁÊÏÕËÁÊÇÓ Ì. ÌÁÑÊÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÏËÕÌÂÁÑÉ – ×ÁÍÉÁ


ÐÇÔÔÁÓ È. ÁÈÁÍ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÏÆÁÍÇ – ÊÏÆÁÍÇ


ÐÇËÉÏ ÐÁÃÙÔÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÂÏËÏÓ – ÌÁÃÍÇÓÉÁ


ÐÅÑÁÓÌÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÌÕÊÏÍÏÓ – ÊÕÊËÁÄÅÓ


ÐÁÓ×ÁËÉÄÇÓ ÁÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÓÉÍÄÏÓ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÐÁÐÁÆÉÙÃÁÓ ÃÅÙÑÃ. Â. & ÕÉÏÉ Ï.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÁÔÅÑÉÍÇ – ÐÉÅÑÉÁ


ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÉÙÁÍÍÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÔÏËÅÌÁÉÄÁ – ÊÏÆÁÍÇ


ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ & ÓÉÁ ÅÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÌÅËÉÃÁËÁÓ – ÌÅÓÓÇÍÉÁ


ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ É. ÅÕÁÃÃ. ÁÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÈÅÏÄ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÏËÉ×ÍÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ Â. & ÓÉÁ ÏÅ – ÔÑÏÖÅÌÐÏÑÉÊÇ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÅÕÏÓÌÏ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÉ ÅÐÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÌÅËÉÃÁËÁÓ – ÌÅÓÓÇÍÉÁ


ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÉ ÁÖÏÉ Ï.Å.Â.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÁÐÁÄÇÌÁ Ö. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ËÁÌÉÁ – ÖÈÉÙÔÉÄÁ


ÐÁÐÁÄÁÊÇÓ ÌÉ×ÁÇË ÅÐÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÍÅÁ ÖÉËÁÄÅËÖÅÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ËÁÆ. ÁÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ÁÖÏÉ Â. ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÉ ÁÖÏÉ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÁÃÙÍÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ Ö. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ËÅÑÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÐÁÃÁÍÇÓ Ê. ÁÅÂÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ËÉÂÁÄÅÉÁ – ÂÏÉÙÔÉÁ


ÏËÕÌÐÉÊ Á.Â.Å.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÃÁÓÔÏÕÍÇ – ÇËÅÉÁ


ÎÕÄÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ DENNIS DONUTS – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÍÕÊÔÁ – ÌÁÓÔÏÑÁÊÇ ÄÅÓÐÏÉÍÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ×ÉÏÓ – ×ÉÏÓ


ÍÔÅÃÉÁÍÍÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÔÑÉÐÏËÇ – ÁÑÃÏËÉÄÁ


ÍÏÕÓÉÏÓ Ð. – ÊÁÑÁÊÏÕËÁÊÇ Ä. ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÓÉÁÔÉÓÔÁ – ÊÏÆÁÍÇ


ÍÉÊÏËÁÚÄÇÓ ÍÉÊÏË. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÎÁÍÈÇ – ÎÁÍÈÇ


ÍÁÍÏÓ Ê. ÂÁÓÉËÅÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÅÕÊÁÑÐÉÁ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÌÐÏÕÆÁÍÇÓ Ð. ÊÙÍÓÔ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÂÏËÏÓ – ÌÁÃÍÇÓÉÁ


ÌÐÏÆÁÓ ÎÅÍÏÖ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÐÉÔÆÏÓ ÁÍÄÑÅÁÓ Á. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÐÉÓÌÐÉÊÇÓ Ê. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ËÁÌÉÁ – ÖÈÉÙÔÉÄÁ


ÌÐÅÑÅÑÇ ÆÙÇ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÌÏÕÑÔÆÁÊÇÓ Ì. ÃÅÙÑÃ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÑÊÁËÏ×ÙÑÉ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÌÏÕÑÁÔÏÕ ÐÏËÕÎÅÍÇ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÌÇËÏÓ – ÊÕÊËÁÄÅÓ


ÌÉ×ÁËÇÓ – ÓÉÑÏÐÉÁÓÔÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÏËÉ×ÍÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÌÉÍÁÑÅÔÆÇÓ ÐÁÍÁÃ. & ÕÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÉËÊÁ Â. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÕ ÂÁÓÉËÉÊÇ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÌÅËÉÔÁÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ ×. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÆÁÊÕÍÈÏÓ – ÆÁÊÕÍÈÏÓ


ÌÅÆÁÐ ÁÂÅÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÁËÏ×ÙÑÉ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÌÅËÉÓÓÁ ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ – ×ÁÓÉÙÔÇÓ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÃÑÅÂÅÍÁ – ÃÑÅÂÅÍÁ


ÌÅÃÁÓ É. ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÁÔÅÑÉÍÇ – ÐÉÅÑÉÁ


ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏÓ Ì. ÃÅÙÑÃ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÁÑÊÉÄÇÓ ÁËÅÎ. & ÓÉÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÁÑÁÃÊÏÕ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ É. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÓÕÑÏÓ – ÊÕÊËÁÄÅÓ


ÌÁÑÁÃÊÏÓ ÁÍÔÙÍÇÓ ÉÙÓ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÓÕÑÏÓ – ÊÕÊËÁÄÅÓ


ÌÁÍÙËÁÊÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÃÕÈÅÉÏ – ËÁÊÙÍÉÁ


ÌÁÍÔÅÓÊÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÍÅÁ ÁÑÔÁÊÇ – ÅÕÂÏÉÁ


ÌÁÍÏÕÓÏÕ Ö. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÌÁÊÑÕÄÁÊÇÓ Í. – ÂÅÑÃÁÄÇÓ É. ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÃÁÆÉ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÌÁÊÑÇÓ ×. ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ËÕÌÐÅÑÉÄÇÓ Ä. ÌÉ×ÁÇË – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕÐÏËÇ – ÅÂÑÏÓ


ËÏÕÊÁÓ ÉÙÁÍ. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ËÁÌÉÁ – ÖÈÉÙÔÉÄÁ


ËÉÔÓÏÓ ÇÑÁÊËÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ËÁÃÊÁÄÁÓ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ËÉÁÐÐÇÓ AE – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÉËÊÉÓ – ÊÉËÊÉÓ


ËÉÁÍÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÃ. ÉÙÁÍÍÇÓ ÑÅÍÔÇÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ËÁÌÐÏÕ ÁÖÏÉ ÁÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÁËÁÌÁÔÁ – ÌÅÓÓÇÍÉÁ


ËÁÃÏÃÉÁÍÍÇÓ Á. – ÌÁÕÑÏ×ÙÑÉÄÇÓ Ó. ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÊÕØÅËÇ ÁÂÅÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÁÂÁËÁ – ÊÁÂÁËÁ


ÊÕÐÑÁÉÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Ã. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ËÅÑÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÊÑÇÔÉÊÏÓ ÃÅÙÑÃ. Í. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÁËÁÌÁÔÁ – ÌÅÓÓÇÍÉÁ


ÊÏÕÖÏÓ Á.& ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕÐÏËÇ – ÅÂÑÏÓ


ÊÏÕÖÅÔÏÐÏÉÚÁ ×ÁÔÆÇÃÉÁÍÍÁÊÇ Á.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÊÏÕÖÅÔÏÐÏÉÚÁ ×ÁÔÆÇÃÉÁÍÍÁÊÇ Á.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÊÏÕËÁÑÃÉÏÓ ÌÉ×ÁËÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÏËÉ×ÍÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÊÏÕÊÉÄÇ ÁÖÏÉ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÊÏÕÊÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÌÕÊÏÍÏÓ – ÊÕÊËÁÄÅÓ


ÊÏÓÌÁÓ ÃÅÑÁÓÉÌÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÁËÕÌÍÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÊÏÑÁÊÇÓ ÊÙÍÓÔ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ×ÉÏÓ – ×ÉÏÓ


ÊÏÍÓÏËÁÊÇ ÁÖÏÉ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁËÉÌÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÊÏÍ – ROL – Ó. ÔÁËÁÔÆÉÄÇÓ – Í. ÃÁÔÓÉÁÓ – Ã. ÔÓÏÕÃÃÏÓ Ï.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÓÕÊÉÅÓ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÊÏÌÓÉÏÓ ÈÅÏÄ. – ÊÏÓÌÉÏÓ ÄÇÌ. Ï.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÉÃÁËÅÙ – ÁÔÔÉÊÇ


ÊÏÊÊÏÓ – ÐÏÃÁÔÏÓ Á.Â.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÃ. ÉÙÁÍÍÇÓ ÑÅÍÔÇÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÊÁØÇÓ ÃÑÇÃ. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÊÁÕÁÊ ÅÐÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÏÑÙÐÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÊÁÔÓÁÑÁÊÇ ÁÖÏÉ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÊÁÔÓÁÍÔÙÍÇÓ Á. ÉÙÁÍÍÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÉÓÔÉÁÉÁ – ÅÕÂÏÉÁ


ÊÁÔÅÑÔÆÇÓ ÉÙÁÍÍ. ÁÂÅÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÏËÕÃÕÑÏÓ – ×ÁËÊÉÄÉÊÇ


ÊÁÔÁÑÁ×ÉÁÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ & ÕÉÏÉ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ËÁÌÉÁ – ÖÈÉÙÔÉÄÁ


ÊÁÓÔÙÑ ÁÂÅÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÍÅÁ ÉÙÍÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÊÁÑÑÁÓ ×.- ÊÏÍÉÄÁÑÇÓ Ó. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÁÔÔÉÊÇ


ÊÁÑÄÁÓÇÓ Ì. & Å. ÅÐÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÃÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÊÁÑÁÔÓÏËÉÁÓ ÂÁÓ. Ã. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÇÂÁ – ÅÕÂÏÉÁ


ÊÁÑÁÔÆÁÓ Å. ×ÑÇÓÔÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÃÉÁ ÁÍÍÁ – ÅÕÂÏÉÁ


ÊÁÑÁÓÔÁÌÏÕ Ä. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÓÔÕËÉÄÁ – ÖÈÉÙÔÉÄÁ


ÊÁÑÁÌÐÏÕÔÇÓ Ê. ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇ ÁÖÏÉ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÏÑÕÄÁËËÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÊÁÑÁÌÁÃÉÁÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÊÁÑÁÂÏËÉÁÓ ÌÉ×. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÑÏÄÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÊÁÆÁÍÁÓ Ð. ×ÑÇÓÔÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÌÁËÅÓÉÍÁ – ÖÈÉÙÔÉÄÁ


ÊÁÂÁÈÁÓ ÓÙÔ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ×ÁËÊÉÄÁ – ÅÕÂÏÉÁ


ÉÙÍÉÊÇ ÓÖÏËÉÁÔÁ A.E. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÈÅÏÄÙÑÁÊÏÐÏÕËÏÉ ÁÖÏÉ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ËÁÌÉÁ – ÖÈÉÙÔÉÄÁ


ÇËÉÏÐÏÕËÏÓ ÓÔÁÕÑÏÓ Á. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÁËÁÌÁÔÁ – ÌÅÓÓÇÍÉÁ


ÇËÉÁÄÇÓ Ð. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


Ç ÃËÕÊÁ – ÐÁÔÓÉÄÇÓ ÊÙÍ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÓÕÊÉÅÓ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÆÕÌÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ËÁÃÊÁÄÁÓ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÆÏÕÑÉÄÁÊÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÁÂÅÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÔÕÌÐÁÊÉ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÆÇÊÏÃÉÁÍÍÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ×ÁËÁÍÄÑÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÆÅÑÂÁ ÁÖÏÉ – ÓÔÁÕÑÏÐÏÕËÏÓ Ê. ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÅÕÃÅÍÉÏÕ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÅÕÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ ÄÇÌÇÔÑ. Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÏÆÁÍÇ – ÊÏÆÁÍÇ


ÅÍÔÅËÂÁÚÓ Á×ÁÚÊÏ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÅÌÉËÕ ÃÉÙÑÃÁÓ Ð. – ÌÁÑÃÁÔÉÍÇÓ Ì. ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÅËËÇÍÉÊÏÓ ÖÏÕÑÍÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÅÂÃÁ Á.Â.Å.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÄÙÄÙÍÇ ÐÁÃÙÔÁ ÁÂÅÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÓÔÁÕÑÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÄÏÕËÖÇ ÕÉÏÉ É. ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÏÑÉÍÈÏÓ – ÊÏÑÉÍÈÉÁ


ÄÉÅÈÍÅÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ×ÁÍÉÁ – ×ÁÍÉÁ


ÄÉÁÌÁÍÔÇÓ ÅÕÓÔÑ. & ÕÉÏÉ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÌÕÔÉËÇÍÇ – ËÅÓÂÏÓ


ÄÇÌÇÔÑÉÁÄÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÑÏÄÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÄÇÌÇÔÑÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÁÔÔÉÊÇ


ÄÅËÔÁ ÁÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÔÁÕÑÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÄÅËÇÏËÁÍÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÃËÕÖÁÄÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÄÅËÇÃÉÁÍÍÇÓ ÐÏÕËÉÊÏÓ & ÈÅÏÄ. ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÌÏËÁÏÉ – ËÁÊÙÍÉÁ


ÃÑÇÃÏÑÉÁÄÇÓ Ã. ÁÐÏÓÔÏËÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÃÑÁÌÌÁÔÉÊÏÃÉÁÍÍÇ ÁÖÏÉ Á.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÃÑÉÍÉÏ – ÁÑÊÁÄÉÁ


ÃÏÕÍÁÑÉÄÇÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÍÅÁ ÉÙÍÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÃÊÅÍÔÓÉÄÇÓ Ê. Ä. ÅÐÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÏÑÅÓÔÉÁÄÁ – ÅÂÑÏÓ


ÃÊÅÊÁÓ ËÁÌÐÑÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ×ÁËÁÍÄÑÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÃÉÏÂÁÍÇÓ Å. ÈÙÌÁÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÁÑÄÉÔÓÁ – ÊÁÑÄÉÔÓÁ


ÃÉÁÍÍÇÓ ÁÅÂÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÉÃÁËÅÙ – ÁÔÔÉÊÇ


ÃÉÁÍÍÇÌÅËÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÏÍ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÏÑÙÐÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÃÉÁÍÍÁÊÉÄÇÓ ÌÉ×ÁÇË Ã. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÏÆÁÍÇ – ÊÏÆÁÍÇ


ÃÅÙÑÃÉÁÄÏÕ CATERING – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÂÁÑÇ – ÁÔÔÉÊÇ


ÃÁÆÅËÅÑÉÄÇ ×. & Å. Ï.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÁËËÉÈÅÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÂÑÅÔÔÏÓ ÓÉÑÏÐÉÁÓÔÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÓÕÊÉÅÓ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÂÑÅÔÔÏÓ ÓÉÑÏÐÉÁÓÔÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÓÕÊÉÅÓ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÂÑÅÊÏÕ Ë. ÁÖÏÉ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÃÑÉÍÉÏ – ÁÑÊÁÄÉÁ


ÂÏÕÔÆÏÃËÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ×ÁÍÉÁ – ×ÁÍÉÁ


ÂÏÕÑÏÓ ÌÉ×. Í. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÁËÕÌÍÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÂÏÑÅÉÍÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ×ÁÍÉÁ – ×ÁÍÉÁ


ÂÉÔÓÁÓ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕÐÏËÇ – ÅÂÑÏÓ


ÂÉÓÓÏ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÓÔÁÕÑÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÂÉÏÌÅË – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÑÏÄÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÂÉÏÆÕÌ ÐÑÏÚÏÍÔÁ ÆÕÌÇÓ – ÊÁÔÓÉÁÄÁÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ & ÁÍÄÑ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÓÐÁÔÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÂÇÔÁ ÐÉ ÁÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÂÅÑÃÁÄÏÕ ÁÖÏÉ Ï.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÃÕÈÅÉÏ – ËÁÊÙÍÉÁ


ÂÅÍÍÏÕ ÁÖÏÉ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÂÁÓÉËÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– Í. ÉÙÍÉÁ ÂÏËÏÕ – ÌÁÃÍÇÓÉÁ


ÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÁÖÏÉ Å.Ð.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÂÁÓÁÊÇÓ – ÊÁÆÁÊÉÄÇÓ AEBE – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÓÅÑÑÅÓ – ÓÅÑÑÅÓ


ÂÁÑËÁÓ ÅÌÌ. Ð. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ×ÉÏÓ – ×ÉÏÓ


ÂÁÑÔÆÏÐÏÕËÏÓ Ê. Ä. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÂÁÑÄÁÊÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ä. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÁÂÁËÁ – ÊÁÂÁËÁ


ÂÁÌÂÏÕÍÇ ÁÍÅÆÉÍÁ Í. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÄÁÌÁÓ – ÊÕÊËÁÄÅÓ


ÁÓÔÇÑ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÁÑ×ÏÍÔÇÓ ËÁÌÐÑÏÓ & ÓÉÁ Å.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÁÑÔÏÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ÁÉÃÉÏÕ ÁÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÉÃÉÏ – Á×ÁÉÁ


ÁÑÌÅÍÁÊÇ ÁÖÏÉ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÓÉÍÄÏÓ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÁÑÂÁÍÉÔÁÊÇ ÌÁÑÉÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÆÁÊÕÍÈÏÓ – ÆÁÊÕÍÈÏÓ


ÁÐÏÓÔÏËÏÐÏÕËÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÁÐÏÓÔÏËÏÐÏÕËÏÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÓ ×. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÁÐÅÑÃÇÓ ÇËÉÁÓ & ÌÁÑÉÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÃÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÁÐÁÑÁÌÉËËÏÍ – ÁÇÄÏÍÇÓ Ä. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÁÍÔÙÍÉÏÕ ÁÖÏÉ ÁÂÅÅ – PICCOLINO – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÙÑÁÉÏÊÁÓÔÑÏ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÁÍÔÙÍÉÁÄÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÁÍÈÅÌÉÁ ÁÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÓÉÍÄÏÓ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÁÍÅÆÁÊÇÓ Ó. ÂÁÓ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÓÏÕÄÁ – ×ÁÍÉÁ


ÁÍÁÓÔÁÓÏÐÏÕËÏÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÎÕËÏÊÁÓÔÑÏ – ÊÏÑÉÍÈÉÁ


ÁÍÁÓÔÁÓÏÐÏÕËÏÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ Í. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ËÕÃÏÕÑÉÏ – ÁÑÃÏËÉÄÁ


ÁÍÁÓÔÁÓÉÁÄÇ ÕÉÏÉ Á.ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ×ÁËÊÉÄÁ – ÅÕÂÏÉÁ


ÁÌÏÉÑÁËÇÓ Ö. – ÖÙÓÊÏËÏÓ Ã. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÔÇÍÏÓ – ÊÕÊËÁÄÅÓ


ÁËÏÕÐÇÓ ÉÙÁÍ. Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÃËÕÊÁ ÍÅÑÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÁËÅÎÁÍÄÑÏÐÏÕËÏÓ Í. ÊÕÑÉÁÊÏÓ – BORSALINO – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÓÐÁÑÔÇ – ËÁÊÙÍÉÁ


ÁÊÑÉÂÏÐÏÕËÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÃÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÁÈÕÌÁÑÉÔÇÓ ÌÁÑÊÏÓ É. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÓÕÑÏÓ – ÊÕÊËÁÄÅÓ


ÁÈÇÍÁÉÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÁÈÁÍÁÓÏÐÏÕËÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ & ÓÐÕÑÉÄÙÍ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÑÃÏÓ – ÁÑÃÏËÉÄÁ


ÁÃÃÅËÇÓ ÁÈÁÍ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÕÐÁÔÇ – ÖÈÉÙÔÉÄÁ


UNILEVER HELLAS AEBE – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


UNIBAKE ÁÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ËÁÌÉÁ – ÖÈÉÙÔÉÄÁ


SUGART – ÓÁËÁÃÉÁÍÍÇÓ ÁÈ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÅÑÌÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


SUGAR WORLB-ÁËÉÐÑÁÍÔÇÓ Å.Ð.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÃËÕÖÁÄÁ – ÁÔÔÉÊÇ


SPECIAL ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÏ ÁÖÏÉ ÁÍÔÙÍÉÏÕ ÐÁÐÁÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÕ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ËÁÑÉÓÁ – ËÁÑÉÓÁÓ


S&S DONUT'S – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÓÅÑÑÅÓ – ÓÅÑÑÅÓ


RODOS DONUTS – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÑÏÄÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


NIKIFORIDIS – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


MUSSES – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÍÅÁ ÓÌÕÑÍÇ – ÁÔÔÉÊÇ


MON AMI – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÃÑÉÍÉÏ – ÁÑÊÁÄÉÁ


MINOS FOODS ÁÅÂÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÊÁËÕÂÉÁ ÈÏÑÉÊÏÕ – ÁÔÔÉÊÇ


MAGO – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÌÐÅËÏÊÇÐÏÉ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


LE PREMIER – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ËÁÌÉÁ – ÖÈÉÙÔÉÄÁ


GREEK ART – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÈÅÑÌÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


GAS SERVICES – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÌÁÑÏÕÓÉ – ÁÔÔÉÊÇ


FONDAN ÅÐÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


FLORA Á.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÃÑÉÍÉÏ – ÁÑÊÁÄÉÁ


FLAMINGO – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ØÁ×ÍÁ – ÅÕÂÏÉÁ


EUROFOOD SA – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÁÉÃÉÏ – Á×ÁÉÁ


ESPERIA ÌÁÑÍÅÑÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÇËÉÏÕÐÏËÇ – ÁÔÔÉÊÇ


DS MILKA ÁÂÅÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– Á×ÁÑÍÅÓ – ÁÔÔÉÊÇ


CAMELOT ÁÅ – ÂÉÏÔÅ×ÍÉÁ ÊÏÕÑÔÉÍÏÎÕËÙÍ – ×ÁËÁÓÔÑÁ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ

BUFFET CATERING – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÐÑÏÉÏÍÔÁ
– ÐÁËËÇÍÇ – ÁÔÔÉÊÇ


×ÑÕÓÏÌÁËËÇ È. ÁÖÏÉ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ

×ÁÑÁÔÓÇÓ É. ÓÔÕËÉÁÍÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÍÉÊÁÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ

ÔÁÌÐÁÊÉÄÇÓ ÂÁÓ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÈÅÑÌÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ

ÓÔÕËÉÁÍÉÄÇÓ Ê. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÅÕÊÁÑÐÉÁ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ

ÐÅÔÑÉÄÇÓ Ó. & ÁÖÏÉ ÁÅÂÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ

ÐÁÐÁÊÕÑÉÁÆÇ ÅÕÖÑ. & ÕÉÏÉ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ

ÌÐÁÓÏÕÊÏÓ ×ÁÑ. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ×ÁËÊÉÄÁ – ÅÕÂÏÉÁ

ÌÐÁÊÁÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÁÔÔÉÊÇ

ÌÅÓÇÌÅÑÇÓ Á. ÍÉÊ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÁÃ. ÉÙÁÍÍÇÓ ÑÅÍÔÇÓ – ÁÔÔÉÊÇ

ÌÁÕÑÏÐÏÕËÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ – ÁÔÔÉÊÇ

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ É. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ

ÊÏËÉÏÐÏÕËÏÉ ÁÖÏÉ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ

ÊÏËÉÏÐÏÕËÏÉ ÁÖÏÉ & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ

ÊÁÔÑÁÊÇÓ ËÅÙÍÉÄÁÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ

ÊÁÓÔÁÍÉÁÓ ÍÉÊ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÃËÕÖÁÄÁ – ÁÔÔÉÊÇ

ÊÁÑÁÌÁÃÉÁÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ

ÅËÂÇÊ – ÊÙÍÓÔÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – Á×ÁÑÍÅÓ – ÁÔÔÉÊÇ

ÅÊÈÅÓÇ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÕ – ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ Á. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ

ÄÉÁÊÏÕÌÁÊÏÓ É. ÅÐÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ

ÃÊÁÔÆÅËÁÊÇÓ ÊÙÍÓÔ. & ÕÉÏÉ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ

ÂÉÓÂÁÑÄÇÓ ÁÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ

ÂÁÑÁÍÁÊÇÓ ÁÍÄÑ. & ÄÇÌÇÔÑ. ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ – ÁÔÔÉÊÇ

ÁÕÃÅÑÇÓ – ÔÓÉÔÓÁÓ ÅÐÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ

ÁÕÃÅÑÇÓ – ÔÓÉÔÓÁÓ ÅÐÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÍÉÊÁÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ

ÁÕÃÅÑÇÓ – ÔÓÉÔÓÁÓ Å.Ð.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ

ÁÕÃÅÑÇÓ – ÔÓÉÔÓÁÓ Å.Ð.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ

ÁÚÂÁÆÉÄÇÓ ÄÇÌÇÔÑ. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÐÕËÁÉÁ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ

ÁÃÃÅËÏÕ ÃÉÁÍÍÇÓ & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ

PROGRESS HELLAS – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ – ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ – ÁÔÔÉÊÇ

ØÙÍÇ ÌÁÑÉÁ Ä. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ×ÙÑÁ – ÌÅÓÓÇÍÉÁ


×ÑÏÍÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓ. Ó. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÕÐÁÑÉÓÓÉÁ – ÌÅÓÓÇÍÉÁ


×ÑÏÍÉÁÑÇÓ Ê. ÉÙÁÍÍÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


×ÑÏÍÉÁÑÇ Å. ÌÁÑÉÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÉÄÇÓ ÍÉÊ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÅÕÏÓÌÏ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


×ÏÕÂÁÑÄÁ Í. ÁÈÁÍÁÓÉÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÅÕÏÓÌÏ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


×ÏÍÄÑÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÌÖÉÓÓÁ – ÖÙÊÉÄÁ


×ÁÔÆÇÖÙÔÉÏÕ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÑÏÄÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


×ÁÔÆÇÖÙÔÉÏÕ Ó. Á.Â.Å.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ËÁÃÊÁÄÁÓ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


×ÁÔÆÇÓ Á.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


×ÁÔÆÇÌÅÓÔÇ ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÉÁ & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÎÁÍÈÇ – ÎÁÍÈÇ


×ÁÔÆÇËÁÆÁÑÉÄÇÓ Ç. ÊÙÍÓÔ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÁÂÁËÁ – ÊÁÂÁËÁ


×ÁÔÆÇËÁÄÁÓ ×. ÄÇÌÇÔ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÁÔÅÑÉÍÇ – ÐÉÅÑÉÁ


×ÁÔÆÇÅËÅÕÈÅÑÉÁÄÇÓ ÓÐÕÑÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÁÂÁËÁ – ÊÁÂÁËÁ


×ÁÔÆÇÃÉÁÍÍÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÍÅÁ ÌÏÕÄÁÍÉÁ – ×ÁËÊÉÄÉÊÇ


×ÁÓÏÕËÁÊÇÓ ÍÉÊÏË. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÁÂÁËÁ – ÊÁÂÁËÁ


×ÁÓÏÕËÁÊÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÁÂÁËÁ – ÊÁÂÁËÁ


×ÁÓÉÙÔÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


×ÁÑ×ÁÍÔÇÓ ÄÇÌÇÔÑ. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÔÑÉÊÁËÁ – ÔÑÉÊÁËÁ


×ÁÑÉÔÏÓ Ö. ÐÁÕËÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÁËÁÌÁÔÁ – ÌÅÓÓÇÍÉÁ


×ÁÑÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÔÑÉÐÏËÇ – ÁÑÃÏËÉÄÁ


×ÁÑÁ – ÐÁÐÏÕÔÓÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ & ÍÉÊÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


×ÁÍÉÙÔÇÓ ÅÕÁÃÃ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÑÏÓ – ÊÕÊËÁÄÅÓ


×ÁÌÏÕÑÏÕÄÇÓ ÄÇÌÏÓ & ÕÉÏÓ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÖÙÔÉÁÄÇÓ Á. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÁÂÁËÁ – ÊÁÂÁËÁ


ÖÏÕÔÓÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Í. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÄÉÁÂÏËÉÔÓÉ – ÌÅÓÓÇÍÉÁ


ÖËÙÑÏÓ ÊÙÍÓÔ. Æ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÂÅÑÏÉÁ – ÇÌÁÈÉÁ


ÖËÏÕÑÇÓ Å. – ÓÙÐÁÓÇÓ É. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÑÏÄÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÖËÏÊÁ ÓÏÖÉÁ ÌÐÏÔÏÕ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÉÁÔÏ – ÊÏÑÉÍÈÉÁ


ÖÅÓÓÁ Ç. ÕÉÏÉ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÁÂÁËÁ – ÊÁÂÁËÁ


ÖÁÑÌÁÊÉÄÇÓ ÍÉÊÏË. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÑÏÄÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÖÁÑÉÍÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÁËÁÌÁÑÉÁ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÖÁÍÔÓÏÕÄÇÓ Ã. ÖÙÔÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÏ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÓÅÑÑÅÓ – ÓÅÑÑÅÓ


ÖÁÊÁËÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÔÕÑÏÈÑÏÕËÁÊÇ ÉÏÕËÉÁ ÁÍÁÓÔ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÏËÕÌÂÁÑÉ – ×ÁÍÉÁ


ÔÓÏÕÑÏÕÍÁÊÇÓ ÌÉ×. É. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ×ÁÍÉÁ – ×ÁÍÉÁ


ÔÓÏÕÑÁÓ ÃÅÙÑÃ. Á. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÑÅÓÔÅÍÁ – ÇËÅÉÁ


ÔÓÏÕÑÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÔÓÏÌÐÁÍÉÄÇÓ ÐÁÍÁÃ. Ö. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÍÏÑÁÌÁ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÓÉÙÑÏÓ ÉÙÁÍ. Ã. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÓÔÑÏÓ – ÁÑÊÁÄÉÁ


ÔÓÉÙËÁ ÁÖÏÉ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÓÅÑÑÅÓ – ÓÅÑÑÅÓ


ÔÓÉÐÉÄÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÑÌÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÓÉÏÕ×ÁÓ Ä. ÊÙÍÓÔ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÁÔÅÑÉÍÇ – ÐÉÅÑÉÁ


ÔÓÉÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ – CROISSANTERIE – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ËÁÑÉÓÁ – ËÁÑÉÓÁ


ÔÓÉÌÐÅÑÏÕÄÇÓ Ã. ÓÔÁÚÊÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÄÏÌÏÊÏÓ – ËÁÑÉÓÁÓ


ÔÓÉÌÇÓ ÊÉÌÙÍ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÅÑÊÕÑÁ – ÊÅÑÊÕÑÁ


ÔÓÉÊÁÑÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÓÅÓÌÅËÇÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÉËÉÏÍ – ÁÔÔÉÊÇ


ÔÓÁÔÓÏÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÓÁÑÁÂÁÓ Å. ÃÅÙÑÃ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÓÅÑÂÉÁ – ÊÏÆÁÍÇ


ÔÓÁÍÔÉÑÇÓ ÃÅÙÑÃ. Ê. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÑÁ×ÅÓ – ÓÁÌÏÓ


ÔÓÁÌÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÓÁËÁÖÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÉÃÅÉÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÔÑÏÕÌÏÕËÉÁÑÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Ã. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÁËÕÌÍÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÔÑÉÊÏÓ ÍÉÊÏË. & ÕÉÏÓ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÌÕÔÉËÇÍÇ – ËÅÓÂÏÓ


ÔÑÉÆÙÍÇÓ Á. ÂÁÓ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÔÑÉÊÁËÁ – ÔÑÉÊÁËÁ


ÔÑÉÂÕÆÁÓ ÍÉÊÇÔÁÓ Ê. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÑÏÓ – ÊÕÊËÁÄÅÓ


ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÕ ÓÙÔÇÑÉÏÓ & ÕÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÉÙÁÍÍÉÍÁ – ÉÙÁÍÍÉÍÁ


ÔÑÁ×ÁÍÁ ÁÖÏÉ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÅÓ ÃÅÙÑÃÉÊÅÓ ÅÐÉ×/ÓÅÉÓ ÊÁÓÔÅËËÏ ÁÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÏÕËÉÐÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÍÁÕÐËÉÏ – ÁÑÃÏËÉÄÁ


ÔÏÔÔÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÏÌÁÑÁÓ ÍÉÊÏË. Ã. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÔÏËÏÃËÏÕ ÈÑÁÓÕÂÏÕËÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÁÐÁÍÄÑÉÔÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÔÏËÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÍÉÊÁÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÔÏ ÐÑÙÔÏ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÅËËÇÍÉÊÏ – ÁÔÔÉÊÇ


ÔÏ ÌÐÉÓÊÏÔÏ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ×ÁËÁÍÄÑÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÔÏ ÌÏÊÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÅÑÊÕÑÁ – ÊÅÑÊÕÑÁ


ÔÉÔÇÓ ÐÅÔÑÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÑÌÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÉËËÁÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÍÅÁ ÖÉËÁÄÅËÖÅÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÔÆÙÑÔÆÇÓ ÐÁÕËÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÍÅÁ ÉÙÍÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÔÆÙÑÔÆÁÊÇÓ Ó. ×ÁÑÁË. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÌÏÉÑÅÓ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÔÆÏÕÊÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÎÁÍÈÇ – ÎÁÍÈÇ


ÔÆÏÊÏÍÔÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÆÉÃÊÁÓ Ö. ÓÔÁÌÁÔÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÆÇÌÁÓ É. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÃÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÔÆÇÌÁÓ Ã. ÅÕÁÃÃ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ×ÁËÊÉÄÁ – ÅÕÂÏÉÁ


ÔÆÅÄÁÊÇÓ ÁÑÉÓÔÅÉÄÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ×ÁÍÉÁ – ×ÁÍÉÁ


ÔÆÁÍÁÊÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÔÆÁÂÅËËÁÓ Ð. ÓÙÔ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÁËÁÌÁÑÉÁ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÅÑÊÅÍËÇÓ ÁÂÅÅ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÅËÅÉÏÍ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÃÉÁ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ – ÁÔÔÉÊÇ


ÔÁÔÓÏÐÏÕËÏÕ ÃÅÙÑÃÉÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÔÁÓÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÍÏÑÁÌÁ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÓÙÖÑÏÍÁÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÃÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÓÖÇÊÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ä. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÉÙÁÍÍÉÍÁ – ÉÙÁÍÍÉÍÁ


ÓÕÑÌÏÕÄÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÏÑÅÓÔÉÁÄÁ – ÅÂÑÏÓ


ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÌÏÓ ÆÁ×/ÊÇÓ ÃÕÍÁÉÊÙÍ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÌÏÕÄÑÏÓ – ËÅÓÂÏÓ


ÓÕÌÅÙÍÉÄÇÓ ÊÙÍÓÔ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÓÅÑÑÅÓ – ÓÅÑÑÅÓ


ÓÔÕËÉÁÍÉÄÇÓ Ê. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÅÕÊÁÑÐÉÁ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÓÔÅÖÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ Í. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÉÃÉÏ – Á×ÁÉÁ


ÓÔÁ×Õ & ÌÅËÉ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ËÅÕÊÁÄÁ – ËÅÕÊÁÄÁ


ÓÔÁÕÑÏÐÏÕËÏÓ Ã. ÐÅÔÑÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÖËÙÑÉÍÁ – ÖËÙÑÉÍÁ


ÓÔÁÕÑÁÊÁÓ Ä. ÁÍÄÑÅÁÓ ÁÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ËÅÕÊÁÄÁ – ËÅÕÊÁÄÁ


ÓÔÁÑÊÁÓ ÁÍÁÓÔ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÍÁÏÕÓÁ – ÇÌÁÈÉÁ


ÓÔÁÍÇ ÊÏÕÍÔÏÕÑÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÓÔÁÌÅËÏÕ ÌÁÑÉÁ Á. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÕËÙÍÁÑÉ – ÅÕÂÏÉÁ


ÓÔÁÌÁÔÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÓÔÁÚÊÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Ã. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÉÃÉÏ – Á×ÁÉÁ


ÓÔÁÈÁÊÇÓ ÂÁÓÉËÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ×ÁÍÉÁ – ×ÁÍÉÁ


ÓÐÕÑÏÐÏÕËÏÓ ÇËÉÁÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÓÐÕÑÉÄÙÍ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÓÐÉÔÉÊÏ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÑÏÄÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÓÐÉÔÉÊÏ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ËÁÑÉÓÁ – ËÁÑÉÓÁ


ÓÐÉÔÉÊÏ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÓÐÉÔÉÊÏ ÁÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÓÏÕÄÁ – ×ÁÍÉÁ


ÓÐÉÔÉ ÔÏÕ ÃËÕÊÏÕ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÆÁÑÏÓ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÓÐÇËÉÙÔÇÓ ÑÇÃÁÓ Ó. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ËÁÑÉÓÁ – ËÁÑÉÓÁÓ


ÓÐÁÍÏÓ ÌÉ×ÁËÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÇÖÉÓÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÓÐÁÍÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÓÐÁÍÏÓ ÉÙÁÍ. ×. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÓÐÁÍÉÄÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÁËÁÌÁÔÁ – ÌÅÓÓÇÍÉÁ


ÓÐÁÍÅËËÇÓ É. ÅÕÓÔÑ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÌÕÔÉËÇÍÇ – ËÅÓÂÏÓ


ÓÏÕÔÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉË. Ì. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁ – ÈÅÓÐÑÙÔÉÁ


ÓÏÕËÏÕÊÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ & ÓÉÁ ÅÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ËÁÑÉÓÁ – ËÁÑÉÓÁ


ÓÏÕÂÁÔÆÇÓ ÉÙÁÍ. Ì. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÐÐÁÄÏÓ – ËÅÓÂÏÓ


ÓÏÕÂÁÔÆÇÓ Ì. ÅÕÓÔÑ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÐÐÁÄÏÓ – ËÅÓÂÏÓ


ÓÊÁÑÔÓÉËÁÊÇÓ ÍÉÊÏË. Ä. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÑÅÈÕÌÍÏ – ÑÅÈÕÌÍÏ


ÓÊÁÑÔÓÉËÁÊÇÓ ÃÅÙÑÃ. Ä. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÑÅÈÕÌÍÏ – ÑÅÈÕÌÍÏ


ÓÊÁÍÄÁËÇ ÁËÊÉÏÍÇ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÑÅÈÕÌÍÏ – ÑÅÈÕÌÍÏ


ÓÉÔÕ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÓÉÔÁÑÅÍÉÏÕ ÆÙÇ ×. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÑÅÈÕÌÍÏ – ÑÅÈÕÌÍÏ


ÓÉÍÁÍÇ ÊÁËËÉÏÐÇ Á. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÂÏËÏÓ – ÌÁÃÍÇÓÉÁ


ÓÉÍÁÍÇ ÁÖÏÉ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÓÉÄÅÑÇÓ ÉÙÁÍ. Ó. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÏÆÁÍÇ – ÊÏÆÁÍÇ


ÓÉÄÅÑÇ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÆÙÃÑÁÖÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÓÅÑÁÍÏ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÅÑÊÕÑÁ – ÊÅÑÊÕÑÁ


ÓÉÁÊÙÔÏÓ ×. – ÊÁËËÉÙÑÁÓ Ä. ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÔÑÉÐÏËÇ – ÁÑÃÏËÉÄÁ


ÓÅÑÁÍÏ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÓÅÑÁËÉÄÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÃÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÓÅÑÁÚ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÅÑÊÕÑÁ – ÊÅÑÊÕÑÁ


ÓÅÌÅÑÔÆÁÊÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÓÇÔÅÉÁ – ËÁÓÉÈÉ


ÓÅËÅÊÔ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÓÅËÅÊÔ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÇÂÁ – ÅÕÂÏÉÁ


ÓÅËÅÊÔ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ×ÁÍÉÁ – ×ÁÍÉÁ


ÓÅËÅÊÔ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÓÃÏÕÑÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÌÁËÉÁ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÓÁÑÔÆÅÔÁÊÇ ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÁÍÄÁÍÏÓ – ×ÁÍÉÁ


ÓÁÑËÏÔ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÁÂÁËÁ – ÊÁÂÁËÁ


ÓÁÌÁÑÏÐÏÕËÏÓ Ã. ÂÁÓ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁËÁÌÁÓ – ÊÁÑÄÉÔÓÁ


ÓÁÌÁÑÉÁ – ÌÁÍÉÁ ÊÁÔÅÑÉÍÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÓÁËÁÔÁÓ ÈÑÁÓÕÂ. ×. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÓÏÕÑÐÇ – ÌÁÃÍÇÓÉÁ


ÓÁÊÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÓÁÂÂÏÐÏÕËÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ – DESSERT – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÓÁÂÂÉÄÇÓ É. – ÓÅÑÔÁÑÉÄÇÓ ×. ÏÅ – ÑÏÕÁÃÉÁË – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÉËÊÉÓ – ÊÉËÊÉÓ


ÑÏÕËÁÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÑÏÕÊÏÕÔÁÊÇÓ ÅÕÓÔÁÈÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÂÑÕÓÅÓ – ×ÁÍÉÁ


ÑÏÕÁÃÉÁË – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÑÏÄÏÍ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÑÁÐÔÇ Ê. ÁÖÏÉ & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÃÑÉÍÉÏ – ÁÑÊÁÄÉÁ


ÑÁÍÔÅÂÏÕ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÍÁÎÏÓ – ÊÕÊËÁÄÅÓ


ÐÕÑÁÌÉÄÅÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÑÁÐÁÓ – SWEET ÇÏÌÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁËÁÉÏ ÖÁËÇÑÏ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÑÁËÉÍÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÐËÅÃÁÓ ÄÇÌÇÔÑ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÐËÁÔÁÍÉÁÓ ËÅÙÍÉÄÁÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÃÑÉÍÉÏ – ÁÑÊÁÄÉÁ


ÐËÁÔÁÊÇ ÁÖÏÉ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÐÉÔÓÉÊÁËÇ ÓÏÖÉÁ – ÐÉÔÓÉÊÁËÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÏÅ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÓÕÑÏÓ – ÊÕÊËÁÄÅÓ


ÐÉÊÏÕËÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÙÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÐÉÅÔÑÇÓ ÁÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÏÑÉÍÈÏÓ – ÊÏÑÉÍÈÉÁ


ÐÅ×ËÉÂÁÍÉÄÇÓ ÄÇÌÇÔÑ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕÐÏËÇ – ÅÂÑÏÓ


ÐÅÔÑÏÌÅËÉÄÇÓ Ã. ÍÉÊÏË. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÄÑÁÌÁ – ÄÑÁÌÁ


ÐÅÔÑÉÄÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÁËÁÌÁÑÉÁ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÐÅÔÑÁÊÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÅÑÉÓÕÍÁÊÇÓ Ì. ÉÙÁÍ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÉÅÑÁÐÅÔÑÁ – ËÁÓÉÈÉ


ÐÅËÉÔ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÌÁÑÏÕÓÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÁ×ÏÓ Á. ÇËÉÁÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁËÁÉÏ ÖÁËÇÑÏ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÁÕËÏÕ ÁÖÏÉ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÁÕËÉÄÇÓ ÐÁÕËÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÁÕËÉÄÇ ÁÈÇÍÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÐÁÔÑÁÌÁÍÇÓ Å. ÓÔÕËÉÁÍÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÐÁÔÁÂÏÕÊÁÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÃÁËÁÔÓÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÁÓ×ÁËÉÄÇÓ ÐÁÓ×ÁËÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÐÁÓ×ÁËÉÄÇÓ Ê. ÅÕÓÔÁÈ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÉËÊÉÓ – ÊÉËÊÉÓ


ÐÁÑÖÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÓÅÑÑÅÓ – ÓÅÑÑÅÓ


ÐÁÑÖÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÏÆÁÍÇ – ÊÏÆÁÍÇ


ÐÁÑÖÅ – ÊÏÐÁÍÔÓÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÐÁÑÉÓÉÁÄÇÓ Í. & A. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÐÁÑÈÅÍÉÁÄÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Ê. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÉÅÑÉÓÓÏÓ – ×ÁËÊÉÄÉÊÇ


ÐÁÑÁÓ×ÏÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ×ÁÚÄÁÑÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÁÑÁÓÊÅÕÏÐÏÕËÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Ð. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÏ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÍÏÑÁÌÁ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÐÁÐÐÁÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ Â. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁËÌÕÑÏÓ – ÌÁÃÍÇÓÉÁ


ÐÁÐÉÏÓ Ä. ÍÉÊÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÁÐÁ×ÑÇÓÔÏÓ ÉÙÁÍ.ÅÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÑÃÕÑÏÕÐÏËÇ – ÁÔÔÉÊÇ


Á.ÐÁÐÁÔÓÁÊÙÍÁÓ & ÓÉÁ ÏÅ – ÃÁËÁÊÔÏÊÏÌÉÊÁ ÐÁÃÙÔÁ ÃËÕÊÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÏÑÙÐÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÁÐÁÐÁÑÁÓÊÅÕÁ ×ÑÕÓÇ & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÎÁÍÈÇ – ÎÁÍÈÇ


ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ È. ÁÖÏÉ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ËÁÑÉÓÁ – ËÁÑÉÓÁ


ÐÁÐÁÊÁÍÅËËÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÐÁÐÁÈÅÏÄÙÑÏÕ ÐÅÔÑÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÄÑÁÌÁ – ÄÑÁÌÁ


ÐÁÐÁÆÏÃËÏÕ ÉÙÁÍÍÇÓ Ê. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÓÅÑÑÅÓ – ÓÅÑÑÅÓ


ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ Ê ÓÉÁ Ï.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÌÉËÔÉÁÄÇÓ Ê. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÐÁÐÁÄÅËÇÓ ×. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÍÅÁ ÅÑÕÈÑÁÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÁÐÁÄÁÊÇÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ Ó. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ×ÁÍÉÁ – ×ÁÍÉÁ


ÐÁÐÁÄÁÊÇÓ ÅÌÌ. Ì. & ÓÔÁÕÑÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÉÓÓÁÌÏÓ – ×ÁÍÉÁ


ÐÁÐÁÃÉÁÍÍÇÓ Á. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÂÏËÏÓ – ÌÁÃÍÇÓÉÁ


ÐÁÐÁÂÁÓÉËÅÉÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ – ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÉÊÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÁÑÄÉÔÓÁ – ÊÁÑÄÉÔÓÁ


ÐÁÐÁÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÉÙÁÍÍÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ËÁÌÉÁ – ÖÈÉÙÔÉÄÁ


ÐÁÍÔÏÓ ÃÑÇÃÏÑÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÁÍÔÅÑÌÁËÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÁÂÁËÁ – ÊÁÂÁËÁ


ÐÁÍÔÅËÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÁÔÅÑÉÍÇ – ÐÉÅÑÉÁ


ÐÁÍÔÁÆÏÐÏÕËÏÓ ÍÉÊÏË. Ê. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÂÏËÏÓ – ÌÁÃÍÇÓÉÁ


ÐÁÍÔÁÆÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÑÅÂÅÆÁ – ÐÑÅÂÅÆÁ


ÐÁÍÏÕ Å. ÖÅÂÑÙÍÉÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÁËÁÌÁÑÉÁ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÐÁÍÁÍÁÊÇÓ ÉÙÁÍÍÇÓ Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ×ÁÍÉÁ – ×ÁÍÉÁ


ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÉ ÁÖÏÉ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÁËÁÌÁÑÉÁ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÉ ÁÖÏÉ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÐÁÍÁÃÁÊÏÓ Á. ÄÇÌÇÔÑ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÑÁ×ÏÂÁ – ÂÏÉÙÔÉÁ


ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÓÁÌÏÓ – ÓÁÌÏÓ


ÐÁÃÏÕÑÁ ÁÖÏÉ Ä. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÂÅÑÏÉÁ – ÇÌÁÈÉÁ


ÐÁÃÁÍÇÓ Ê. ÁÅÂÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ËÉÂÁÄÅÉÁ – ÂÏÉÙÔÉÁ


ÏÑÉÅÍÔÁË – ÊÏÕÔÏÕËÁÓ ÐÁÍÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÏËÕÌÐÉÏÍ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÕÑÃÏÓ – ÇËÅÉÁ


ÏËÕÌÐÉÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ ÍÉÊÏË. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÓÁÌÏÓ – ÓÁÌÏÓ


ÎÕÐÏËÉÁ Í. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÎÕÐÏËÉÁ ÅÕÁÃÃÅËÉÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÎÅÍÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Í. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÆÁÊÕÍÈÏÓ – ÆÁÊÕÍÈÏÓ


ÎÁÍÈÅÉÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÎÁÍÈÇ – ÎÁÍÈÇ


ÎÁÚÄÏÓ ÓÔÁÕÑÏÓ É. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÎÁÚÄÏÓ Â. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÍÔÏÕÑÁÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÍÉÊÁÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÍÔÅËÉÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÓÅÑÑÅÓ – ÓÅÑÑÅÓ


ÍÔÅÃÉÁÍÍÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÔÑÉÐÏËÇ – ÁÑÃÏËÉÄÁ


ÍÔÁÓÇÓ ÓÔÁÕÑÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÍÅÁ ÉÙÍÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÍÔÁËÁÖÏÕÑÁÓ Í. ÉÙÁÍ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÃÑÉÍÉÏ – ÁÑÊÁÄÉÁ


ÍÏÕÓÉÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÉÙÁÍÍÉÍÁ – ÉÙÁÍÍÉÍÁ


ÍÏÕÓÉÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÁÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÉÙÁÍÍÉÍÁ – ÉÙÁÍÍÉÍÁ


ÍÏÕÃÊÁÔ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÍÏÔÁ – ÌÐÏÕÑÇ ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÌÅÃÁÑÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÍÉÔÇÓ È. ÓÔÁÕÑÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ËÁÕÑÉÏ – ÁÔÔÉÊÇ


ÍÉÊÏËÔÓÏÕ ÓÏÖÉÁ & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÍÉÊÏËÏÕÓÇ ÁÖÏÉ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÍÉÊÏËÅËÇ ÁÍÈÏÓ ÊÇÖÉÓÉÁÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÇÖÉÓÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÍÉÊÏËÁÔÏÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÍÉÊÏËÁÏÕ ÈÙÌÁÓ & ÕÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÍÁÕÐÁÊÔÏÓ – ÁÉÔÙËÏÁÊÁÑÍÁÍÉÁ


ÍÉÊÏËÁÏÕ ÁÖÏÉ ÏÅ ÇËÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÍÉÊÏËÁÊÁÊÇ ÂÁÓÉËÉÊÇ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÑÅÈÕÌÍÏ – ÑÅÈÕÌÍÏ


ÍÉÊÏËÁÚÄÇÓ ÍÉÊÏË. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÎÁÍÈÇ – ÎÁÍÈÇ


ÍÉÊÇÖÏÑÏÕ ÖÙÔÅÉÍÇ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÍÉÁÑ×ÏÓ ÈÅÏÄÙÑÏÓ Á. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÂÏËÏÓ – ÌÁÃÍÇÓÉÁ


ÍÅÙÑÉÏÍ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÑÏÄÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÍÅÊÔÁÑ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÂÁÌÏÓ – ×ÁÍÉÁ


ÍÅÆÇ ÁËÊÇ & ÓÉÁ Ï.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÍÁÏÕÌ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ & ÊÙÍ/ÍÏÓ ÁÖÏÉ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÍÁÊÁÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÔÑÉÊÁËÁ – ÔÑÉÊÁËÁ


ÌÙÕÓÁÊÇÓ ÄÇÌ. Ê. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÌÙÕÓÁÊÇÓ ÃÑÇÃ. Ê. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÌÐÕÑÁÊÇÓ Ê. ÓÔÅËÉÏÓ – ÔÏÕËÉÐÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÓÏÕÄÁ – ×ÁÍÉÁ


ÌÐÏÕÓÉÁÓ ÓÙÔÇÑÉÏÓ Ä. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÁÔÅÑÉÍÇ – ÐÉÅÑÉÁ


ÌÐÏÕÓÉÁÓ ÂÁÓ. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÉÃÅÉÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÌÐÏÕÑÏÕËÉÔÇÓ È. ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÄÉÄÕÌÏÔÅÉ×Ï – ÅÂÑÏÓ


ÌÐÏÕÑÍÁÓ ÅÕÁÃ. Ó. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÉÙÁÍÍÉÍÁ – ÉÙÁÍÍÉÍÁ


ÌÐÏÕÑÍÁ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÑ×ÁÉÁ ÏËÕÌÐÉÁ – ÇËÅÉÁ


ÌÐÏÕÑÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÃÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÐÏÕËÉÙÔÁÓ ×. ÃÅÙÑÃÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ËÁÑÉÓÁ – ËÁÑÉÓÁ


ÌÐÏÕÃÉÁÔÉÙÔÇÓ ÃÅÙÑÃ. ×. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÑÁÍÉÄÉ – ÁÑÃÏËÉÄÁ


ÌÐÏÕÃÁÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÃËÕÖÁÄÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÐÏÍ É. ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÔÇÍÏÓ – ÊÕÊËÁÄÅÓ


ÌÐÉÔÓÁÊÔÓÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÅÑÉÓÔÅÑÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÐÉÔÆÏÓ ÁÍÄÑÅÁÓ Á. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÐÉÑÌÐÉËÇ ÄÇÌÇÔÑÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÌÐÉÑÌÐÁÓ Ä. ÃÅÙÑÃ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÌÐÉÊÁÊÇÓ ÓÔÕËÉÁÍÏÓ É. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÑÅÈÕÌÍÏ – ÑÅÈÕÌÍÏ


ÌÐÅÑÄÅËÇ ÌÁÑÉÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÌÅÃÁÑÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÐÅÍÁÊÇÓ ÁÍÔÙÍ. Í. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÓÉÖÍÏÓ – ÊÕÊËÁÄÅÓ


ÌÐÅÊÑÇ Á. ÁÍÁÓÔÁÓÉÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÄÑÁÌÁ – ÄÑÁÌÁ


ÌÐÅÆÅ – ×ÁÔÆÇÅÌÌÁÍÏÕÇË ÅÌÌ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÌÐÁÖÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÌÖÉÓÓÁ – ÖÙÊÉÄÁ


ÌÐÁÑÄÁÊÇÓ ÊÙÓÔÁÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÌÐÁËÔÏÕÍÁÓ ÂÁÓ. Ã. ÊÁÖÅ ÕÄÑÏ×ÏÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÔÑÉÊÁËÁ – ÔÑÉÊÁËÁ


ÌÐÁËÁÓÊÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ È. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÌÐÁÊÁÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÏÕÔÅÂÅËÇ ÁÖÏÉ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÍÅÁÐÏËÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÌÏÕÓÏÕÑÇÓ Á. IL NUOVO – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÕËÁÉÁ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÌÏÕÓÅËÉÍ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÌÏÕÑÏÕÆÇÓ ÍÉÊ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÌÏÕÑÁÔÉÄÇ ÁÖÏÉ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÔÏËÅÌÁÉÄÁ – ÊÏÆÁÍÇ


ÌÏÕÌÏÕËÉÄÇÓ ÇËÉÁÓ Ð. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÓÕÊÉÅÓ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÌÏÕÆÏÓ ÉÙÁÍ. Ë. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÉÃÉÏ – Á×ÁÉÁ


ÌÏÔÓÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÏÑÉÁÓ ÃÅÙÑÃ. Á. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ËÁÑÉÓÁ – ËÁÑÉÓÁÓ


ÌÏÍÔÅÑÍÏ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ×ÁÍÉÁ – ×ÁÍÉÁ


ÌÉÍÙÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ×ÁÍÉÁ – ×ÁÍÉÁ


ÌÉÌÏÆÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÇËÉÏÕÐÏËÇ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÉËÁÍÅÆÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÅËÅÕÈÅÑÏÕÐÏËÇ – ÊÁÂÁËÁ


ÌÉÊÑÁÓÉÁÔÉÊÏ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÑÅÈÕÌÍÏ – ÑÅÈÕÌÍÏ


ÌÉÊÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÉÊÏÍ ÃÅÑÏÍÔÏÐÏÕËÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÅÑÂÅÚà – ËÁÊÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÅÌÏÕÑÇÓ Ó. – ÌÇÍÏÕÄÇÓ Á. ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÄÉÄÕÌÏÔÅÉ×Ï – ÅÂÑÏÓ


ÌÅËÉÔÁÓ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÓ ×. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÆÁÊÕÍÈÏÓ – ÆÁÊÕÍÈÏÓ


ÌÅËÉÓÓÁÍÈÇ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÃÉÏÓ ÌÕÑÙÍÁÓ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÌÅËÉÓÓÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÃÑÉÍÉÏ – ÁÑÊÁÄÉÁ


ÌÅËÉÓÓÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÌÅËÉÓÓÁ – ÌÐÏÕÆÁÊÇÓ ×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÓÔÁÊÏÓ – ÁÉÔÙËÏÁÊÁÑÍÁÍÉÁ


ÌÅËÉÑÕÔÏÍ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÌÅËÉÍÉ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÂÏËÏÓ – ÌÁÃÍÇÓÉÁ


ÌÅËÅÍÉÏ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ×ÉÏÓ – ×ÉÏÓ


ÌÅËÅÍÉÏ- ËÏÃÏÈÅÔÇÓ Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÌÁÕÑÏÌÌÁÔÇ ÁÖÏÉ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐËÁÔÁÍÉÁ – ×ÁÍÉÁ


ÌÁÕÑÏÅÉÄÇ ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ ÌÏÍÏÐÑ. ÅÐÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ËÇÎÏÕÑÉ – ÊÅÖÁËËÏÍÉÁ


ÌÁÕÑÉÊÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ËÉÍÄÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ÌÁÕÑÉÄÇÓ Ð. & Ó. Ï.Å. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÉÃÉÏ – Á×ÁÉÁ


ÌÁÕÑÉÄÇ ÁÖÏÉ ÁÂÅÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ×ÁÍÉÁ – ×ÁÍÉÁ


ÌÁÕÑÁÊÁÊÇÓ ÊÙÍÓÔ. Ä. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ×ÁÍÉÁ – ×ÁÍÉÁ


ÌÁÔÓÏÕÊÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ Â. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÃÑÉÍÉÏ – ÁÑÊÁÄÉÁ


ÌÁÓÊÙÔÉÔÓÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÁÓÔÏÑÁÓ ÐÅÔÑÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ


ÌÁÓÊÙÔÉÔÓÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÇÑÁÊËÅÉÏ


ÌÁÑÔÉÍÇÓ ÁÖÏÉ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÁÑÏÍ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÑÃÏÓÔÏËÉ – ÊÅÖÁËËÏÍÉÁ


ÌÁÑÏÍ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÁËËÉÈÅÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÁÑÍÅÑÇÓ Ó. ÍÉÊÏËÁÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÁÑÊÏÓ Ì. ÊÙÍ/ÍÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ËÉÂÁÄÅÉÁ – ÂÏÉÙÔÉÁ


ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏÓ Ì. ÃÅÙÑÃ. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÇÑÁÊËÅÉÏ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÁÑÉÍÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÉÃÉÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÁÑÊÁÔÓÅËÇÓ ÃÑÇÃÏÑÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ÌÁÑÁÃÊÏÕ ×ÑÉÓÔÉÁÍÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÓÕÑÏÓ – ÊÕÊËÁÄÅÓ


ÌÁÑÁÃÊÏÕ ÁÉÊÁÔÅÑÉÍÇ É. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÓÕÑÏÓ – ÊÕÊËÁÄÅÓ


ÌÁÍÔÆÉÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÉÙÁÍÍÉÍÁ – ÉÙÁÍÍÉÍÁ


ÌÁÍÔÅÓÊÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÍÅÁ ÁÑÔÁÊÇ – ÅÕÂÏÉÁ


ÌÁÍÉÊÁ ÌÁÑÉÁ Ê. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ×ÉÏÓ – ×ÉÏÓ


ÌÁÌÁÓ Ã. ÁÑÃÕÑÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÍÉÊÁÉÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÁËÁÊÁÓÉÙÔÇÓ Ã. ÓÔÅÑÃÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ×ÁËÁÍÄÑÉ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÁÊÑÇÓ Ã. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÍÅÁÐÏËÇ ÊÑÇÔÇÓ – ËÁÓÉÈÉ


ÌÁÊÑÇ ÏËÃÁ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÌÁÑÁÈÙÍÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ÌÁÊÅÄÏÍÉÊÏ – ÊÁÓÁÐÇÓ Â. ÍÉÊÏË. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÓÅÑÑÅÓ – ÓÅÑÑÅÓ


ÌÁÉÑÇÓ ÃÅÙÑÃ. Ì. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÙÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ËÕÑÏÓ ÇËÉÁÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÂÏÍÉÔÓÁ – ÁÉÔÙËÏÁÊÁÑÍÁÍÉÁ


ËÕÊÏÂÑÕÓÇ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÈÇÍÁ – ÁÔÔÉÊÇ


ËÕÃÉÆÏÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÍÄÑÏÓ – ÊÕÊËÁÄÅÓ


ËÏÕÓÉ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁËÉÌÏÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ËÏÕÐÇÓ ÁÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÑÏÄÏÓ – ÄÙÄÅÊÁÍÇÓÁ


ËÏÕÊÁÓ ÉÙÁÍ. & ÓÉÁ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ËÁÌÉÁ – ÖÈÉÙÔÉÄÁ


ËÏÕÂÑÏ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÁÉÃÁËÅÙ – ÁÔÔÉÊÇ


ËÏÔÓÁÑÇ ÁÖÏÉ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÁÔÑÁ – Á×ÁÉÁ


ËÉÏÍÁÊÇÓ ÈÅÏ×ÁÑÇÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÊÉÓÓÁÌÏÓ – ×ÁÍÉÁ


ËÉÁÍÅÑÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÐÅÉÑÁÉÁÓ – ÁÔÔÉÊÇ


ËÉÁÊÏÓ ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ & ÊÙÍ/ÍÏÓ ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÄÅÓÊÁÔÇ – ÃÑÅÂÅÍÁ


ËÅÕÊÁÄÉÔÇ ×ÁÑÉÊËÅÉÁ ×. – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÄÑÁÌÁ – ÄÑÁÌÁ


ËÅÉÂÁÄÁÑÁÓ Á. & Â. ÏÅ – ÆÁ×ÁÑÏÐËÁÓÔÅÉÁ
– ÓÕÑÏÓ – ÊÕÊËÁÄÅÓ